Ogólne warunki współpracy pomiędzy firmą allsafe GmbH & Co. KG i naszych dostawców (EKB)

Pobierz EKB

1. Przedmowa
Firma allsafe GmbH & Co KG przywiązuje dużą wagę do uczciwej i rzetelnej współpracy. Jest to podstawa każdej relacji biznesowej. Jeśli mimo wszystkich wprowadzonych środków ostrożności i kontroli dojdzie do zakłóceń, konieczna jest możliwość odwołania się do jasnych warunków ramowych, uznawanych przez obie strony. Z tego powodu w związku ze specyfikacją techniczną i/lub rysunkami opracowano następujące zasady. Elementy te stanowią zasadniczą część umowy pomiędzy dostawcą a firmą allsafe GmbH & Co KG. Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby warunki te nie zakłócały niepotrzebnie normalnego procesu produkcyjnego naszego partnera. Ponadto te warunki dostawy są uzgadniane z dostawcą w celu zapewnienia sprawnej realizacji zamówienia.

2. Wiążący charakter umów ramowych
Ilości i warunki podane przez allsafe GmbH & Co. KG w zamówieniu ramowym została sporządzona zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na podstawie informacji dostarczonych przez naszych klientów. Należy jednak zaznaczyć, że szczegóły te mogą ulegać ciągłym zmianom. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania ich do wymagań, tj. do korekty zarówno w górę, jak i w dół. Poczynione ustalenia dotyczące ceny, dostawy, warunków płatności oraz przedmiotu dostawy są wiążące.

3. Narzędzia

3.1 Pielęgnacja, konserwacja i bezpieczne przechowywanie narzędzi
Dostawca przejmuje gwarancję na bezbłędne działanie narzędzi podczas ich użytkowania. KG, dostawca jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonych mu narzędzi pod kątem ich przydatności. W razie potrzeby należy przedstawić pisemną ofertę naprawy lub adaptacji. Tylko po pisemnym zamówieniu przez allsafe GmbH & Co. KG te działania mogą zostać przeprowadzone. Dostawca musi odpowiednio przechowywać narzędzia i chronić je przed wszelkimi uszkodzeniami oraz wpływami środowiska. W ilościach określonych w umowie koszty konserwacji, opieki i napraw ponosi dostawca. Po wygaśnięciu ilości określonych w umowie, koszty opieki i konserwacji ponosi dostawca; koszty naprawy narzędzi ponosi allsafe GmbH & Co KG po złożeniu zamówienia. Aby zagwarantować ciągłość dostaw bez wad, narzędzia muszą być konserwowane, naprawiane i pielęgnowane przez dostawcę. Po zakończeniu dostawy dostawca jest zobowiązany do przekazania narzędzi w nienagannym stanie firmie allsafe GmbH & Co. Przeniesienie własności narzędzi następuje automatycznie wraz z zapłatą za narzędzia i nie wymaga żadnych dalszych uzgodnień umownych.

4. modyfikacja narzędzi
Modyfikacje narzędzi mogą być dokonywane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą allsafe GmbH & Co. KG. Jeżeli wymiana narzędzia jest konieczna ze względu na modyfikacje techniczne wprowadzone przez allsafe GmbH & Co. KG, dostawca musi najpierw złożyć pisemną ofertę. Tylko na pisemne polecenie należy wydać i przeprowadzić niezbędne działania. Zmienione części muszą być ponownie próbkowane i zwalniane przez allsafe GmbH & Co. KG za dostawę seryjną. allsafe GmbH & Co KG przejmuje koszty materiału, który nie nadaje się już do użytku z powodu zmiany rysunku w ramach stosunków partnerskich. Dostawca zobowiązuje się jednak do zaznaczenia już na etapie przygotowywania oferty, że po przejściu na nowy system nie będzie można już stosować istniejących materiałów.

5. zwolnienie narzędzia/pierwsze pobranie próbki

5.1 Okazja
Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wstępnego pobierania próbek w następujących przypadkach:

 • Nowe części
 • Zmienione części lub specyfikacje
 • Jeśli dostawca zamierza wprowadzić jedną z poniższych zmian, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie allsafe GmbH & Co. KG o swoim zamiarze i czekać na pisemne oświadczenie. W razie potrzeby konieczne jest także pobranie próbki wstępnej.
 • Zmiana produktu
 • Zmiana w projekcie, specyfikacji lub materiale
 • Przeniesienie produkcji do zewnętrznych zakładów produkcyjnych
 • Przeniesienie produkcji do nowych zakładów lub przeniesienie w obrębie własnego zakładu
 • Zmiana w procesach produkcyjnych
 • Długotrwałe zawieszenie produkcji (dłuższe niż 1 rok)
 • Nowi podwykonawcy
 • dla później produkowanych narzędzi ze względu na zdolności produkcyjne
 • lub zużycie, allsafe GmbH & Co. KG musi zostać poinformowana i, jeśli to konieczne, musi zostać przeprowadzone wstępne pobieranie próbek.
 • w przypadku wystąpienia innych przyczyn, allsafe GmbH & Co. KG musi być poinformowana
 • Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wewnętrznego pobierania próbek/zwolnienia niezależnie od tego, czy wstępne pobieranie próbek jest wymagane przez allsafe GmbH & Co KG.

5.2 Wstępna kontrola próbek / formularze wstępnej kontroli próbek
Wstępna kontrola próbek przeprowadzana przez dostawcę musi być oparta na formularzach przygotowanych przez allsafe GmbH & Co. KG lub na formularzach zgodnych z VDA

 • Sprawozdanie z wstępnej kontroli wyrywkowej
 • Wyniki badań
 • Informacja o dostawie

być wykonane. Jeśli dostawca nie dysponuje takimi danymi, należy o nie wystąpić.
Jeśli nie uzgodniono innej ilości, należy skontrolować i udokumentować 50 części. Jeśli jest to zespół, należy również skontrolować i udokumentować 50 poszczególnych części. W przypadku produkcji z użyciem kilku identycznych narzędzi należy przeprowadzić wstępną kontrolę próbek z każdego narzędzia lub gniazda formy wielokrotnej. Jeśli nie uzgodniono inaczej, odpowiednie części muszą być dołączone do raportu ze wstępnego badania próbki.
Jeśli nie uzgodniono inaczej, do wstępnej kontroli próbek należy dołączyć odpowiednie dowody / analizy materiałowe dla użytych materiałów. W odrębnych przypadkach - zastosowania motoryzacyjnego - dane te muszą być wprowadzone do bazy danych IMDS.
Wraz z próbką wstępną należy dostarczyć dowód zdolności (badanie na podstawie co najmniej 50 części) do specyfikacji i specjalnych wymiarów testowych określonych przez allsafe GmbH & Co. KG należy złożyć wraz z próbką wstępną. Ponadto do próbki wstępnej należy załączyć plan kontroli.
Zwolnienie dostawy/zwolnienie serii pobranych próbek jest przeprowadzane przez allsafe GmbH & Co. KG na formularzu "Raport z kontroli wstępnej próbki" wypełnionym przez dostawcę.

6. prawo do zakupu od narzędzi
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia części lub komponentów/zespołów z narzędzi i/lub opracowań firmy allsafe GmbH & Co. KG wyłącznie do tych ostatnich. Części mogą być sprzedawane osobom trzecim wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia. Za każdy przypadek naruszenia dostawca ponosi odpowiedzialność w wysokości łącznej wartości wyrządzonej szkody. Ponadto dostawca jest zobowiązany do ujawnienia ilości i nabywców części dostarczanych równolegle. Jeśli firma allsafe GmbH & Co. KG wydała zezwolenie na dostawę osobom trzecim, dostawca zaopatrujący nie może zmieniać narzędzi ani specyfikacji. Ponadto, nie wolno przekazywać narzędzi innym dostawcom bez pisemnej zgody allsafe GmbH & Co. KG bez pisemnej zgody firmy allsafe GmbH & Co.

7. czas dostawy, dostawa części zamiennych
Dostawca zobowiązuje się do dostarczania firmie allsafe GmbH & Co. KG z produktem, jak również z częściami zamiennymi do produktu przez cały okres produkcji seryjnej, a następnie przez 15 lat od daty zaprzestania produkcji seryjnej. Złomowanie urządzeń produkcyjnych specyficznych dla danej części, niezależnie od ich własności, może być przeprowadzone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody allsafe GmbH & Co. KG.

8 Audyt, dokumentacja, okresy przechowywania

8.1 Kontrola
Klient ma prawo stwierdzić w drodze audytu, czy środki zapewnienia jakości stosowane przez dostawcę gwarantują spełnienie wymagań klienta. Audyt może być przeprowadzony jako audyt systemu lub procesu i musi być uzgodniony z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym wdrożeniem. Należy brać pod uwagę audyty przeprowadzone przez zatwierdzone jednostki certyfikujące. Akceptowane są uzasadnione ograniczenia dostawcy w celu ochrony jego tajemnic handlowych.

8.2 Okresy przechowywania
Dostawca musi przechowywać przez okres co najmniej 20 lat wszystkie dokumenty, zapisy i dane związane z wyrobem i procesem, które są częścią procesu produkcji i dopuszczenia wyrobu do obrotu. Rozporządzenie to dotyczy zarówno dostaw seryjnych, jak i dostaw części zamiennych.

8.3 Upoważnienie do dostępu
Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia firmie allsafe GmbH & Co KG, jak również jej klientom i organom regulacyjnym dostępu do przedsiębiorstwa (EN 9100:2018 pkt 8.4.3.L)

9 Wartości statystyczne, oceny

9.1 FMEA
Pożądane jest, aby dostawca przygotował FMEA dla swojego zakresu dostawy. Stanowi to podstawę sprawnej i wysokiej jakości dostawy.

9.2 Zdolność procesowa
Pożądane jest, aby zdolność procesu była wykazywana za pomocą wartości statystycznych. W celu ciągłej poprawy jakości konieczne jest gromadzenie tych danych i konsekwentne wykorzystywanie ich do optymalizacji procesów. Zasadniczo dane dostarczone przez allsafe GmbH & Co. KG w specyfikacjach (jeśli są dostępne) muszą zostać osiągnięte i udokumentowane.

9.3.    Qualitätsziele
Für funktions- und sicherheitsrelevante Produkteigenschaften ist eine 0-Fehler Fertigung unumgänglich und vom Lieferanten nachzuweisen. Sofern keine andere Vereinbarung getroffen wird, liegt die Obergrenze der Fehlerquote für nicht funktions- und sicherheitsrelevante Produkteigenschaften bei < 500 PPM. Es ist jedoch zu bemerken, dass ein Lieferant der sich permanent an dieser Obergrenze bewegt auf Sicht ersetzt werden muss. Das von allsafe GmbH & Co KG angestrebte Ziel ist eine Quote von < 100 PPM. Zu einer schlechten Lieferung zählen nicht nur direkte Qualitätsmängel am Produkt, sondern auch unzureichende Verpackung, falsche Kennzeichnung der Sendung, falsche Menge, sowie alle Fehler die den Ablauf von allsafe GmbH & Co. KG behindern oder stoppen können.

10. Jakość, testy

10.1. Kontrola towarów przychodzących
allsafe GmbH & Co. KG będzie sprawdzać dostarczone produkty tylko wyrywkowo. Oznacza to, że dostawca musi zagwarantować wymaganą jakość dostarczanych przez siebie produktów, a w przypadku reklamacji bierze na siebie odpowiedzialność za dostarczone przez siebie części.
Zawsze jednak przeprowadzane są kontrole dotyczące dostarczonej ilości, referencji oraz zewnętrznych uszkodzeń lub wad.
Jeśli podczas dostawy wystąpią uszkodzenia transportowe, które uniemożliwiają rozładunek produktów lub spowodowały uszkodzenie produktów, allsafe zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub zwrotu towarów na koszt dostawcy.
W takim przypadku dostawca musi zapewnić natychmiastową dostawę w idealnym stanie.
Ponadto należy podjąć środki zaradcze, aby zapewnić, że takie szkody nie wystąpią ponownie.

10.2 Rozpatrywanie skarg i reklamacji
Jeśli dostawca stwierdzi, że wadliwe części zostały wyprodukowane i już dostarczone, jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania allsafe GmbH & Co KG w przypadku bezpośredniego zagrożenia. allsafe GmbH & Co KG jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania dostawcy o wykrytych wadach.
Jeśli dostawca stwierdzi, że zostały wyprodukowane wadliwe części, które jego zdaniem mogą być użyte, może powiadomić o tym fakcie allsafe GmbH & Co. KG do zwolnienia. Dostawa może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody allsafe GmbH & Co KG (zatwierdzenie odchylenia). Części muszą być odpowiednio oznaczone.

Jakość ma wysoki priorytet w ocenie dostawców i jest stale monitorowana.
W przypadku reklamacji dostawca jest zobowiązany do zapewnienia możliwości jej usunięcia. Ponadto dostawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości produkcji w firmie allsafe GmbH & Co KG, np. poprzez sortowanie wadliwych części, naprawę już wyprodukowanych komponentów (zatwierdzenie przez allsafe GmbH & Co. KG - rodzaj i zakres naprawy musi być udokumentowany), natychmiastowa dostawa dobrych części i bezpłatny zwrot złych części.
Ponadto dostawca musi przygotować raport 8 D. Podjęte działania muszą być monitorowane, wdrażane i dokumentowane.
Wszczęcie działań w przypadku skarg musi nastąpić w ciągu jednego dnia. W przypadku reklamacji części z wymaganą dokumentacją należy natychmiast wstrzymać produkcję u dostawcy, a zapasy, których dotyczy reklamacja, zabezpieczyć u dostawcy i w zakładzie.
Katalog środków musi zostać przedstawiony przez dostawcę najpóźniej po trzech dniach. allsafe zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia krótkiego audytu w celu sprawdzenia, czy katalog środków został zrealizowany.

10.3 System zarządzania jakością dostawcy
Dostawca zobowiązuje się do wprowadzenia i/lub utrzymania systemu jakości opartego na normie ISO 9000 ff, którego celem jest osiągnięcie zerowej liczby usterek, oraz do optymalizacji swoich procesów za pomocą środków ciągłego doskonalenia.
Dostawca zobowiązuje się do ustanowienia, stałego stosowania i utrzymywania porównywalnego systemu QM dla swoich poddostawców w celu zapewnienia bezbłędnej jakości zakupionych części.

11. Dostawa

11.1 Częstotliwość dostaw
Firma allsafe GmbH & Co KG stawia na elastyczne i szybkie dostawy w małych partiach. Aby to osiągnąć, staramy się z wyprzedzeniem planować dla naszych dostawców nasze główne produkty.
Aby procesy były jak najbardziej wydajne, potrzebujemy partnerów, którzy zasadniczo są gotowi optymalizować swoje procesy i dostosowywać się do naszych potrzeb.

11.2 Dysponowanie/realizowanie zamówień
Tam, gdzie to możliwe, allsafe GmbH & Co KG pracuje w oparciu o umowy ramowe (zwane również zamówieniami call order lub otwartymi zamówieniami zakupu). Te umowy ramowe regulują wszystkie ważne kwestie, takie jak łączna ilość, cena, opakowanie, czas trwania itp.
Klasyfikacja produktów określona w umowie ramowej jest zwykle przekazywana dostawcy w formie zamkniętego zamówienia na zakup.
Ponieważ stale dążymy do optymalizacji naszych procesów, coraz częściej stosujemy inne formy realizacji zamówień, takie jak Kanban, ciągłość dostaw, prognozowanie i samokontrola różnych grup produktów. Oznacza to, że coraz rzadziej będziemy generować nasze zapotrzebowanie za pomocą zamówień zakupu. Zamiast zamówienia zakupu stosowane będzie elastyczne planowanie, które dostawca pokryje odpowiednimi rezerwacjami zdolności produkcyjnych.
Te różne systemy planowania mają także pozytywny wpływ na ogólny czas dostawy produktów, ponieważ na przykład materiały wyjściowe mogą być planowane przez dostawcę zgodnie z planowaniem.

11.3 Czas dostawy / niezawodność dostawy
Należy ściśle przestrzegać terminu dostawy uzgodnionego z allsafe GmbH & Co KG. Dostawca jest raczej zobowiązany do ciągłego doskonalenia swoich procesów, a tym samym do skrócenia czasu dostawy lub dostosowania go do naszych potrzeb.
Jeśli dostawa nie jest możliwa w uzgodnionym terminie lub jeśli w trakcie produkcji pojawią się trudności, dostawca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania nas o ewentualnych zakłóceniach oraz do podjęcia odpowiednich działań w celu zminimalizowania opóźnienia.
W zasadzie dostawca automatycznie nie wywiązuje się z obowiązku dostawy w przypadku niedotrzymania terminów, o ile nie zostało to wyraźnie sformułowane przez allsafe GmbH & Co KG. Czas i niezawodność dostaw są co miesiąc oceniane w ramach oceny naszych dostawców i mają tam wysoki priorytet.

11.4 Przyjęcie towaru
Do odprawy towarów przychodzących firma allsafe GmbH & Co. KG wymaga podania następujących informacji na dowodzie dostawy oraz na towarach:

 • Numer dowodu dostawy
 • Data wysyłki
 • Adres nadawcy i numer dostawcy
 • Liczba sztuk
 • Oznaczenie / numer artykułu
 • Numer zamówienia
 • Liczba opakowań
 • Nr katalogowy (widoczny na naszym zamówieniu)
 • Waga/opakowanie
 • Data zamówienia
 • Kod kreskowy 835, gdy tylko jest to możliwe

Ponadto wszystkie opakowania muszą być oznaczone numerem i oznaczeniem artykułu. W miarę możliwości dostarczone produkty muszą być odpowiednio oznakowane, tak aby w każdej chwili można było ustalić ich pochodzenie. Ponadto do każdej dostawy muszą być dołączone przewidziane w umowie i wymagane świadectwa badań. W przypadku dostawców wytłaczanych profili aluminiowych wymagamy certyfikatu EN 10204-3.1 dla pierwszych 5 dostaw, a następnie certyfikatu EN 10204-2.2, o ile nie stwierdzono żadnych odchyleń.

12. Warunki płatności/dostawy
Nasze warunki płatności są następujące: 10 dni po otrzymaniu faktury lub towaru netto. allsafe GmbH & Co. W zależności od umowy, dostawy będą realizowane ex works lub free domicile przy pomocy przewoźnika wskazanego przez allsafe GmbH & Co KG.

13. Wydajność/KVP
Przywiązujemy dużą wagę do tego, że nasz partner stale zajmuje się działaniami usprawniającymi i konsekwentnie je wdraża, aby w przyszłości móc oferować warunki zgodne z rynkiem i utrzymać się na nim. Aby osiągnąć ten cel, jesteśmy przygotowani do wspierania naszych partnerów w doskonaleniu procesów i działań CIP poprzez wiedzę i aktywną współpracę. W ramach współpracy partnerskiej oczekujemy, że wszelkie redukcje kosztów zostaną nam udostępnione.

14. Opakowania.
Rodzaj opakowania jest jasno określony w naszych przepisach dotyczących opakowań. Jeśli dostawca wymaga innego opakowania, musi to zostać pisemnie zatwierdzone przez allsafe GmbH & Co. KG w formie pisemnej.

15 Zakończenie
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

17. klauzula poufności
Wszelkie dane dotyczące firmy allsafe GmbH & Co.KG, niezależnie od ich charakteru, nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim bez naszej zgody, zgodnie z przepisami prawa autorskiego.

18 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne lub niekompletne, nie wpływa to na jej ważność; w takim przypadku należy ją zinterpretować lub przeinterpretować w taki sposób, aby zastosować odpowiednie postanowienie odpowiadające jej znaczeniu i celowi, które - o ile jest to prawnie dopuszczalne - będzie jak najbardziej zbliżone do tego, co zaangażowane strony zamierzały osiągnąć poprzez niniejszą umowę. W niezbędnym zakresie zobowiązują się oni do współpracy przy wprowadzaniu takich zmian do umowy.

19 Przepisy wyższego rzędu
Jeżeli w dokumentach technicznych, specyfikacjach itp. lub innych umowach czy postanowieniach zostaną określone wymagania, które wykraczają poza wymagania niniejszej umowy, to będą obowiązywać wymagania wyższe.

20. Miejsce jurysdykcji
Miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych, w tym dotyczących jej ważności, zmiany lub rozwiązania, jak również roszczeń pozaumownych, jest Stuttgart.

21 Odpowiedzialność za produkt
Dostawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymywania odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt. Musi istnieć wystarczająca ochrona ubezpieczeniowa od ryzyka odpowiedzialności za produkt.

22 Podrabiane części/śledzenie pochodzenia
Dostawca gwarantuje, że będzie kupował materiały wyjściowe tylko od autoryzowanych, zatwierdzonych dostawców, aby zapobiec podrabianiu części przez dostawców zewnętrznych. W tym celu wdrożył w swojej organizacji odpowiedni proces, który zapewnia ochronę całego łańcucha dostaw. Ponadto należy zapewnić, że produkty są w pełni identyfikowalne.

Menu