Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można osobiście zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez jej operatora. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części "Informacje o administratorze danych" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, dane są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu użytkownika na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać bezpłatną informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili można się z nami skontaktować w tej sprawie oraz w innych sprawach dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Podczas odwiedzania tej strony internetowej Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Służą do tego głównie tzw. programy analityczne.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Treść naszej strony internetowej jest hostowana przez następującego dostawcę:

Hetzner

Dostawcą jest firma Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (zwana dalej Hetzner).

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności firmy Hetzner: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz.

Korzystanie z usług firmy Hetzner opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej niezawodnym wyświetlaniu naszej strony internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przetwarzanie pracy

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (RODO) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa określona przez prawo o ochronie danych, która gwarantuje, że przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to robi.

Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

allsafe GmbH & Co. KG
Gerwigstraße 31
78234 Engen

Telefon: +49 7733 50 02 0
E-mail: sales@allsafe-group.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostają u nas do czasu ustania celu ich przetwarzania. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dozwolone powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania danych wynikające z przepisów prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, jeżeli zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO przetwarzane są szczególne kategorie danych. W przypadku wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a DSGVO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Jeśli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ponadto, jeśli Twoje dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Ponadto, przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Informacje o odpowiedniej podstawie prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Inspektor ochrony danych Allsafe GmbH
E-mail: datenschutzbeauftragter@allsafe-group.com

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności biznesowej współpracujemy z różnymi organizacjami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach konieczne jest również przekazanie danych osobowych tym organizacjom zewnętrznym. Przekazujemy dane osobowe organom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przekazanie danych organom podatkowym), gdy mamy uzasadniony interes w przekazaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub gdy inna podstawa prawna zezwala na przekazanie danych. Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, przekazujemy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o przetwarzanie zamówienia. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu danych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę, której już udzielił. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, które odbywało się do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 GDPR)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE NINIEJSZYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTOTNE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Informacje, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych można się z nami skontaktować w dowolnym momencie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu można się z nami skontaktować w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik kwestionuje poprawność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. W czasie trwania weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia danych możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy dokonać wyważenia interesów użytkownika i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny, witryna ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeśli żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona udzielona; zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności dotyczące okresów zatrzymywania danych - pozostają bez zmian.

Komunikacja za pośrednictwem WhatsApp

Do komunikacji z naszymi klientami i innymi stronami trzecimi używamy między innymi komunikatora internetowego WhatsApp. Dostawcą jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Komunikacja odbywa się za pomocą szyfrowania end-to-end (peer-to-peer), co uniemożliwia WhatsApp lub innym stronom trzecim uzyskanie dostępu do treści komunikacji. WhatsApp otrzymuje jednak dostęp do metadanych, które są tworzone w trakcie procesu komunikacji (np. nadawca, odbiorca i czas). Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że WhatsApp twierdzi, że udostępnia dane osobowe swoich użytkowników swojej spółce macierzystej Meta z siedzibą w USA. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp jest wykorzystywany na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszybszej i najskuteczniejszej komunikacji z klientami, zainteresowanymi stronami oraz innymi partnerami biznesowymi i umownymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody; można ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Treści komunikacji wymieniane między użytkownikiem a nami za pośrednictwem WhatsApp pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po przetworzeniu zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt00000011sfnAAA&status=Active

5. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo

Ta witryna korzysta z usługi analizy sieciowej Matomo typu open source.

Za pomocą Matomo jesteśmy w stanie gromadzić i analizować dane dotyczące korzystania z naszej witryny przez odwiedzających ją użytkowników. Dzięki temu możemy dowiedzieć się m.in. kiedy dokonano odsłon i z jakiego regionu pochodzą. Gromadzimy również różne pliki dziennika (np. adres IP, odsyłacze, przeglądarki i używane systemy operacyjne) i możemy zmierzyć, czy osoby odwiedzające naszą witrynę wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Wykorzystanie tego narzędzia analitycznego jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) zgodnie z definicją zawartą w TTDSG. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie.

Hosting

Matomo umieszczamy wyłącznie na własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej.

6. Biuletyn informacyjny

Dane biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz że wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Inne dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone tylko dobrowolnie. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane wprowadzone do formularza zapisu na newsletter są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu, na przykład za pomocą linku "unsubscribe" w biuletynie. Odwołanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które podajesz w celu otrzymywania newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z subskrypcji newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub blokowania adresów e-mail z listy dystrybucyjnej biuletynu według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu adres e-mail użytkownika może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesowi użytkownika, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Niniejsza witryna internetowa zawiera filmy wideo z serwisu YouTube. Operatorem witryny jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron internetowych, na której zintegrowany jest serwis YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedził użytkownik.

Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika lub korzystać z porównywalnych technologii w celu rozpoznania użytkownika (np. pobieranie odcisków palców z urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskiwać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do rejestrowania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Font Awesome (lokalny hosting)

Ta strona używa Font Awesome do standardowego wyświetlania czcionek. Font Awesome jest instalowany lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Fonticons, Inc.

Więcej informacji na temat Font Awesome można znaleźć w polityce prywatności Font Awesome pod adresem: https://fontawesome.com/privacy.

OpenStreetMap

Korzystamy z serwisu mapowego OpenStreetMap (OSM).

Integrujemy materiały mapowe z OpenStreetMap na serwerze OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Wielka Brytania. Wielka Brytania jest uważana za bezpieczny kraj trzeci na mocy przepisów o ochronie danych. Oznacza to, że Wielka Brytania ma poziom ochrony danych, który odpowiada poziomowi ochrony danych w Unii Europejskiej. Podczas korzystania z map OpenStreetMap nawiązywane jest połączenie z serwerami OpenStreetMap Foundation. Między innymi, adres IP użytkownika i inne informacje o jego zachowaniu na tej stronie internetowej mogą zostać przekazane do OSMF. W tym celu OpenStreetMap może przechowywać pliki cookie w przeglądarce użytkownika lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania.

Korzystanie z OpenStreetMap leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

8. Usługi własne

Postępowanie z danymi osób ubiegających się o pracę

Oferujemy możliwość złożenia do nas wniosku (np. pocztą elektroniczną, tradycyjną lub za pośrednictwem formularza online). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych zebranych w ramach procesu aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa oraz że dane użytkownika będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych

Po wysłaniu aplikacji przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną do tego jest § 26 BDSG prawa niemieckiego (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli wyrazili Państwo na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom, które zajmują się rozpatrywaniem Twojego wniosku.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane przesłane przez Ciebie będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 (1) lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Państwa danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy ustanie cel ich dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie danych może mieć miejsce również wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub gdy usunięcie danych uniemożliwiają zobowiązania prawne dotyczące przechowywania danych.

9 Nasza obecność w mediach społecznościowych

Niniejsza polityka prywatności dotyczy następujących serwisów społecznościowych

Przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Poszczególne sieci społecznościowe, z których korzystamy, są wymienione poniżej.

Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, X itp., mogą zasadniczo kompleksowo analizować zachowanie użytkownika podczas odwiedzania ich strony internetowej lub strony internetowej ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciskami "Lubię to" lub banerami reklamowymi). Odwiedzanie naszych mediów społecznościowych uruchamia liczne operacje przetwarzania związane z ochroną danych. W szczegółach:

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedza nasze media społecznościowe, operator portalu mediów społecznościowych może przypisać tę wizytę do konta użytkownika. Dane osobowe użytkownika mogą być jednak gromadzone również wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany lub nie posiada konta w danym portalu społecznościowym. W takim przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład za pośrednictwem plików cookie przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkownika lub poprzez rejestrowanie adresu IP użytkownika.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane użytkownikowi wewnątrz i na zewnątrz odpowiednich mediów społecznościowych. Jeśli użytkownik posiada konto w danej sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których użytkownik jest lub był zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich operacji przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, dalsze operacje przetwarzania mogą być przeprowadzane przez operatorów portali społecznościowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w warunkach użytkowania i postanowieniach dotyczących ochrony danych odpowiednich portali społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą zostać określone przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podmiot odpowiedzialny i dochodzenie praw

Jeśli użytkownik odwiedza jeden z naszych portali społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych rozpoczęte podczas tej wizyty. Użytkownik może dochodzić swoich praw (do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i reklamacji) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu mediów społecznościowych (np. wobec Facebooka).

Należy pamiętać, że pomimo naszej wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnej kontroli nad operacjami przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze opcje są w dużej mierze zdeterminowane przez politykę firmy danego dostawcy.

Okres przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Przechowywane pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania danych użytkownika, które są przechowywane przez operatorów sieci społecznościowych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Twoje prawa

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Ponadto użytkownik może zażądać poprawienia, zablokowania, usunięcia oraz, w pewnych okolicznościach, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Sieci społecznościowe w szczegółach

Facebook

Mamy profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwana dalej Meta). Według Meta zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Ustawienia reklam można dostosować samodzielnie na koncie użytkownika. Aby to zrobić, kliknij poniższy link i zaloguj się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Mamy profil na Instagramie. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

XING

Mamy profil na XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Mamy profil na LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn używa reklamowych plików cookie.

Jeśli chcesz wyłączyć reklamowe pliki cookie LinkedIn, skorzystaj z poniższego łącza: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Mamy profil w serwisie YouTube. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi osobowymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Firma posiada certyfikat zgodności z "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Menu