Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWS), dla umów zawieranych poza WebShopem

Pobierz język niemiecki
Pobierz język angielski
Pobierz język włoski
Pobierz język turecki
Pobierz język polski

1. Ogólne

1.1
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw są wiążące w zakresie, w jakim zostały uznane za obowiązujące w ofercie lub w potwierdzeniu zamówienia. Wszelkie odmienne warunki Nabywcy będą ważne tylko wtedy, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez Dostawcę na piśmie.

1.2
Wszystkie umowy i istotne z prawnego punktu widzenia oświadczenia stron umowy, aby były ważne, muszą być sporządzone w formie pisemnej.

2. Oferty i składanie zamówień

2.1
Zamówienie podpisane przez Nabywcę stanowi wiążącą ofertę. Umowę uważa się za zawartą, gdy Dostawca po otrzymaniu zamówienia potwierdzi jego przyjęcie na piśmie.

2.2
Oferty dostawców zawsze mogą ulec zmianie.

2.3
Dokumenty należące do oferty, takie jak ilustracje, rysunki, wagi i wymiary nie są wiążące, chyba że zostały wyraźnie określone jako wiążące. Dostawca zachowuje prawo własności do dokumentów; nie można ich udostępniać stronom trzecim.

3. Zakres dostawy, montaż

3.1
Potwierdzenie zamówienia ma decydujące znaczenie dla zakresu i sposobu realizacji dostawy i usługi. Materiały lub usługi nieujęte w tym dokumencie będą dodatkowo płatne.

3.2
Dopuszczalna jest dostawa częściowa, o ile nie stanowi to nieuzasadnionego obciążenia dla klienta.

4. Ceny i koszty montażu

4.1
O ile nie uzgodniono inaczej, ceny Dostawcy są cenami netto, ab Werk, z wyłączeniem opakowania, transportu, ubezpieczenia, montażu, instalacji i uruchomienia.

4.2
Koszty montażu będą fakturowane oddzielnie. Niezbędne narzędzia i pomocnicy powinni być bezpłatnie udostępniani monterom dostawcy. W przypadku sporządzenia kosztorysu dostawca nie przyjmuje żadnej gwarancji na szacunkowe ceny zawarte w kosztorysie.

5. Warunki płatności

5.1
Faktury wystawione przez dostawcę są płatne natychmiast w kwocie netto.

5.2
Płatności będą dokonywane przez Nabywcę w siedzibie Dostawcy bez potrącania wydatków, podatków i opłat jakiegokolwiek rodzaju.

5.3
W przypadku zwłoki w płatności ze strony Nabywcy Dostawca zastrzega sobie prawo, poza roszczeniami ustawowymi, do natychmiastowego wstrzymania planowanych dostaw oraz zmiany warunków płatności.

5.4
Nabywca jest uprawniony do potrącenia z roszczeniami Dostawcy jedynie roszczeń wzajemnych uznanych przez Dostawcę na piśmie lub prawnie stwierdzonych.

6. Zastrzeżenie tytułu prawnego

6.1
Dostawca zachowuje prawo własności do dostawy do momentu jej całkowitego opłacenia. To zastrzeżenie własności zabezpiecza wszelkie roszczenia, jakie Dostawca nabywa wobec Nabywcy w związku z dostawą, np. z tytułu napraw, montażu, dostawy części zamiennych lub innych usług, także w późniejszym okresie.

6.2
W okresie obowiązywania zastrzeżenia własności klient jest zobowiązany do podjęcia środków niezbędnych do ochrony własności dostawcy oraz do natychmiastowego poinformowania dostawcy w przypadku wystąpienia szkody. Ponadto Nabywca jest zobowiązany do prawidłowego i profesjonalnego naprawienia wszelkich szkód na własny koszt.

6.3
Nabywca jest uprawniony do sprzedaży przedmiotu dostawy w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Nabywca niniejszym z góry przenosi na Dostawcę wierzytelność z tytułu ceny zakupu wynikającą z tej odsprzedaży w wysokości kwoty z faktury końcowej (z VAT). Dostawca upoważnia nabywcę do samodzielnego odbioru tego roszczenia do czasu jego odwołania.

6.4
Ze swojej strony Nabywca zobowiązuje się zachować prawo własności przedmiotu zakupu, jeśli jego klient nie dokona pełnej zapłaty najpóźniej w momencie przekazania przedmiotu dostawy.

6.5
W przypadku nierozłącznego połączenia towaru zastrzeżonego dostawcy z innymi przedmiotami, dostawca będzie miał prawo do współwłasności połączonych przedmiotów w stosunku końcowej kwoty faktury za towar zastrzeżony do ceny zakupu pozostałych połączonych przedmiotów w momencie połączenia.

6.6
Cesja w celu zabezpieczenia roszczeń zgodnie z punktem 6.3 obejmuje również takie roszczenia, które klient nabywa wobec osoby trzeciej w wyniku połączenia towaru zastrzeżonego z innym przedmiotem.

6.7
Zastrzeżenie własności pozostaje w mocy również w odniesieniu do roszczeń dostawcy wynikających ze stosunków handlowych do czasu uregulowania roszczeń związanych z zakupem.

Na wniosek Nabywcy Dostawca jest zobowiązany odstąpić od zastrzeżenia własności, jeżeli Nabywca w sposób bezsporny zaspokoił wszystkie roszczenia związane z przedmiotem zakupu, a na pozostałe roszczenia z tytułu bieżących stosunków handlowych istnieje odpowiednie zabezpieczenie.

6.8
Dostawca zobowiązuje się do zwolnienia, na żądanie Nabywcy, zabezpieczeń, które udostępnił Dostawcy na podstawie niniejszej umowy, w zakresie, w jakim nie są one już potrzebne do zabezpieczenia roszczeń Dostawcy wynikających z bieżących stosunków handlowych, w szczególności w zakresie, w jakim przekraczają one kwotę wszystkich zabezpieczonych roszczeń o więcej niż 20%.

6.9
Powołanie się na zastrzeżenie własności, jak również zajęcie przedmiotu dostawy przez dostawcę nie jest uważane za odstąpienie od umowy.

7. Czas dostawy i koszty magazynowania

7.1
Okres dostawy rozpoczyna się z chwilą przyjęcia zamówienia przez dostawcę i po całkowitym wyjaśnieniu kwestii technicznych. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeśli do czasu jego upływu dostawa opuściła zakład produkcyjny lub Nabywca został powiadomiony o gotowości do wysyłki.

7.2
Termin dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu

  • jeśli informacje wymagane do realizacji zamówienia nie zostaną otrzymane przez dostawcę w odpowiednim czasie lub jeśli zostaną one później zmienione przez nabywcę;
  • w przypadku niedotrzymania terminów płatności
  • jeśli wystąpią przeszkody, którym dostawca nie może zapobiec mimo zachowania należytej staranności, niezależnie od tego, czy powstały one u dostawcy, u zamawiającego czy u osoby trzeciej. Przeszkodami takimi są zdarzenia o charakterze siły wyższej, np. epidemie, mobilizacja, wojna, zamieszki, znaczące zakłócenia w działalności operacyjnej, wypadki, spory pracownicze, opóźnione lub wadliwe dostawy wymaganych surowców, półproduktów lub wyrobów gotowych, odrzucenie ważnych elementów, działania lub zaniechania urzędowe, zdarzenia naturalne.

7.3
W przypadku opóźnienia wysyłki na prośbę Nabywcy, Dostawca zastrzega sobie prawo do zafakturowania Nabywcy kosztów poniesionych w związku z magazynowaniem, jednak nie mniej niż ½ kwoty faktury. Obowiązek ponoszenia kosztów magazynowania rozpoczyna się po upływie jednego miesiąca od zgłoszenia gotowości do wysyłki.

8. Opóźnienie w dostawie

8.1
Nabywca jest uprawniony do żądania odszkodowania za opóźnione Dostawy, jeżeli opóźnienie nie jest spowodowane okolicznościami, o których mowa w punkcie 7.2. Nabywca jest uprawniony do odszkodowania za opóźnienie, jeżeli można udowodnić, że Dostawca jest odpowiedzialny za opóźnienie i że Nabywca poniósł szkodę w wyniku opóźnienia. Jeżeli klient otrzyma pomoc w postaci dostawy zastępczej, roszczenie o odszkodowanie z tytułu opóźnienia nie ma zastosowania.

8.2
Odszkodowanie za opóźnienie wynosi maksymalnie ½ % za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale nie więcej niż 5 % łącznie, liczone od ceny umownej opóźnionej części dostawy. Pierwsze dwa tygodnie opóźnienia nie stanowią podstawy do roszczenia o odszkodowanie za opóźnienie.

8.3
Nabywcy nie przysługują żadne inne prawa i roszczenia z tytułu opóźnienia w dostawie lub wykonaniu, niż te wyraźnie określone w punktach 8.1 i 8.2.

9 Dostawa, przeniesienie ryzyka, transport i ubezpieczenie

9.1
Dostawa będzie realizowana z siedziby dostawcy, która jest jednocześnie miejscem wykonania zamówienia. Na życzenie i koszt Nabywcy towary zostaną wysłane do innego miejsca przeznaczenia (sprzedaż przez dostawę do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia). O ile nie uzgodniono inaczej, dostawca ma prawo samodzielnie określić rodzaj przesyłki (w szczególności firmę przewozową, trasę przewozu, opakowanie).

9.2
Wyroby powinny być starannie zapakowane przez dostawcę. Za opakowanie nabywca zostanie obciążony kosztami. Dostawca musi zostać poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich specjalnych życzeniach dotyczących wysyłki i ubezpieczenia. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towarów przechodzi na Nabywcę najpóźniej w momencie przekazania, nawet jeśli realizowane są dostawy częściowe lub Dostawca przejął inne usługi, np. przejęcie kosztów wysyłki, dostawy lub montażu. Jednakże w przypadku sprzedaży przez dostawę do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towarów, jak również ryzyko opóźnienia przechodzi już w momencie dostawy towarów na spedytora, przewoźnika lub inną osobę lub instytucję wyznaczoną do realizacji wysyłki. Jeżeli wysyłka opóźnia się z powodu okoliczności, za które odpowiada klient, ryzyko przechodzi na klienta w dniu powiadomienia o gotowości do wysyłki. Reklamacje w związku z transportem zamawiający kieruje do ostatniego przewoźnika niezwłocznie po otrzymaniu dostawy lub dokumentów przewozowych.

9.3
Odpowiedzialność za ubezpieczenie od wszelkiego rodzaju szkód ponosi Nabywca. Nawet jeśli ma być ona pobrana przez Dostawcę, będzie ona na rachunek Nabywcy.

10. Kontrola i przyjęcie dostawy

10.1
Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, musi sprawdzić dostawę natychmiast po otrzymaniu przesyłki. W przypadku wykrycia wady należy ją natychmiast zgłosić.

10.2
Termin zawiadomienia o wadach wynosi jeden tydzień; decyduje data otrzymania przez dostawcę pisemnego zawiadomienia o wadach (w tym faksem). Jeśli wada wyjdzie na jaw dopiero później, zawiadomienie musi być sporządzone na piśmie niezwłocznie po jej wykryciu. Jeżeli kupujący nie przeprowadzi odpowiedniej kontroli i/lub nie powiadomi o wadach, odpowiedzialność dostawcy za niezgłoszoną wadę (punkt 11) jest wykluczona.

10.3
Prawa gwarancyjne klienta będącego przedsiębiorcą wygasają, jeżeli nie wypełni on swoich zobowiązań wynikających z punktów 10.1 i 10.2.

10.4
Przedsiębiorczy nabywca zwróci dostawcy odrzucone towary w oryginalnym lub równoważnym właściwym opakowaniu, z opłaconą przesyłką.

11 Gwarancja i odpowiedzialność

11.1
Dostawca gwarantuje, że dostarczone przez niego produkty są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych.

11.2
Podstawą odpowiedzialności za wady jest przede wszystkim uzgodnienie dotyczące jakości towaru. Za uzgodnienia dotyczące jakości towarów uważa się oznaczone jako takie opisy produktów, które zostały przekazane klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia lub które zostały włączone do umowy w taki sam sposób jak niniejsze OWH. Gwarantowane właściwości to tylko te, które zostały wyraźnie określone jako takie w potwierdzeniu zamówienia lub instrukcji obsługi. Gwarancja obowiązuje najdłużej do końca okresu gwarancyjnego.

11.3
W przypadku wad materiałowych dostawca będzie miał prawo wyboru pomiędzy usunięciem wady a dostawą zastępczą. Dostawcy zostanie przyznany rozsądny okres co najmniej 20 dni roboczych na usunięcie wady. W zakresie, w jakim jest to uzasadnione dla Nabywcy, Dostawca jest uprawniony do podjęcia kilku prób usunięcia wady.

Dotyczy to również sytuacji, w której Dostawca zobowiązał się wobec Nabywcy do wykonania pracy w rozumieniu § 631 ff BGB.

11.4
Jeśli wada w rozumieniu punktu 11.3 nie zostanie usunięta w odpowiednim czasie, Nabywca może zażądać obniżenia ceny zakupu, odstąpienia od umowy lub odszkodowania zgodnie z poniższymi postanowieniami (11.5 i 11.6).

Jednak w przypadku wystąpienia jedynie drobnych wad Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

11.5
Odszkodowania są ograniczone do przewidywalnych, typowych dla umowy i bezpośrednich szkód średnich w zależności od rodzaju towarów.
Ograniczenie to nie ma zastosowania do roszczeń wynikających z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, za które Dostawca ponosi odpowiedzialność, oraz innych szkód wynikających z umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez Dostawcę.

11.6
Jeśli nabywca zdecyduje się odstąpić od umowy z powodu wady po nieudanym wykonaniu umowy, nie przysługuje mu żadne dodatkowe roszczenie o odszkodowanie z powodu wady. § 325 BGB jest w tym zakresie uchylony.

11.7
Gwarancja wygasa przedwcześnie, jeżeli Nabywca lub osoby trzecie dokonają niewłaściwych modyfikacji lub napraw, nie będą przestrzegać instrukcji obsługi lub konserwacji Dostawcy lub jeżeli Nabywca, w przypadku wystąpienia wady, nie podejmie niezwłocznie wszelkich odpowiednich działań w celu zmniejszenia szkody i umożliwi Dostawcy usunięcie wady.

11.8
Okres gwarancji wynosi dwa lata od momentu dostarczenia produktu.
Wszelkie przypadki naruszenia umowy i ich skutki prawne, jak również wszelkie roszczenia klienta, niezależnie od podstawy prawnej, na której się opierają, są w sposób ostateczny uregulowane w niniejszych warunkach. W szczególności wyklucza się wszelkie roszczenia o odszkodowanie, zmniejszenie wartości, anulowanie umowy lub odstąpienie od umowy, które nie zostały wyraźnie wymienione. Odpowiedzialność za szkody następcze jest wykluczona, o ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa o odpowiedzialności za produkt.

12 Prawo właściwe
Niniejsza umowa podlega prawu niemieckiemu.
Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

13. miejsce jurysdykcji
Miejscem jurysdykcji jest siedziba dostawcy.
Dostawca może również zdecydować się na wniesienie pozwu w miejscu, w którym znajduje się jurysdykcja nabywcy.

14 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności
W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych postanowień OWH są lub staną się nieważne, pozostałe postanowienia zachowują ważność. W takim przypadku strony dokonują dopuszczalnych uzgodnień nieważnych postanowień, które z jednej strony są zgodne z przepisami ustawowymi, a z drugiej strony są jak najbardziej zbliżone do pierwotnie zamierzonego celu.

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWS) Stan na dzień 01 sierpnia 2011 r.

allsafe GmbH & Co. KG

Gerwigstraße 31
D-78234 Engen

Menu