AVB ‹ allsafe

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWSD) dla umów poza sklepami internetowymi (WebShops)

download niemiecki
download angielski
download włoski
download turecki
download polski

1.  Informacje ogólne

1.1.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (zwane również dalej OWSD) są wiążące, o ile oferta lub potwierdzenie zamówienia zawiera oświadczenie Dostaw-cy o ich zastosowaniu, a strony nie uzgod-niły pisemnie odmiennych postanowień.Odmienne warunki Zamawiającego, niezależnie od ich treści, są ważne tylko wtedy, jeżeli zostały one wyraźnie, w formie pisemnej,  potwierdzone przez Dostawcę.

1.2. 
Wszystkie uzgodnienia i istotne prawnie oświadczenia stron umowy wymagają dla ich ważności formy pisemnej.

1.3.
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy są udostępnione na stornie internetowej Dostawcy www………..de i stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży lub dostawy zawieranych z Dostawcą. 

2.  Oferty i udzielenia zamówienia

2.1 
Zamówienie podpisane przez Zamawiającego i przekazane Dostawcy jest ofertą wiążącą. Umowę uważa się za zawartą, jeżeli  Dostawca po wpłynięciu zamówienia potwierdzi pisemnie jego przyjęcie.

2.2 
Oferty Dostawcy są zawsze niezobowiązujące i mają charakter informacyjny.

2.3
Dokumentacje należące do oferty, jak zdjęcia, rysunki, dane dotyczące ciężaru i wymiarów są niewiążące, o ile nie zostały one wyraźnie określone jako wiążące. Dostawca zastrzega sobie własność do dokumentacji, nie mogą one zostać udostępnione osobom trzecim.

3. Zakres dostawy, montaż

3.1
Dla zakresu i wykonania dostawy i świadczenia miarodajne jest potwierdzenie zamówienia.Materiał lub świadczenia, które nie są w nim zawarte, zostaną dodatkowo policzone.

3.2
Dostawa częściowa jest dopuszczalna, o ile nie obciąży to nadmiernie Zamawiającego.

4. Ceny i koszty montażu
4.1 
Ceny dostawcy należy rozumieć, o ile nie zostało uzgodnione nic innego, jako ceny netto loco fabryka, bez opakowania, transportu, ubezpieczenia, montażu, instalacji i uruchomienia.

4.2 
Koszty montażu zostaną rozliczone osobno. Konieczne narzędzia i siły pomocnicze należy udostępnić monterom Dostawcy nieodpłatnie. W przypadku sporządzenia kosztorysu Dostawca nie przejmuje gwarancji za kalkulacje cenowe uwzględnione w tym kosztorysie.

5. Warunki płatności

5.1 
Rachunki Dostawcy są płatne niezwłocznie, chyba że inny termin wynika z rachunku lub pisemnych uzgodnień stron.

5.2
Zamawiający powinien dokonywać płatności w siedzibie Dostawcy bez potrącania diet, podatków i opłat jakiegokolwiek rodzaju.

5.3 
W przypadku  opóźnienia w płatności Zamawiającego, Dostawca zastrzega sobie, niezależnie od  roszczeń ustawowych, prawo do natychmiastowego wstrzymania planowanych dostaw i do zmiany warunków płatności.

5.4 
W przypadku powzięcia przez Dostawcę wiedzy o zaleganiu przez Zamawiającego w bieżących płatnościach bądź o innym pogorszeniu jego sytuacji majątkowej, Dostawca będzie uprawniony do wstrzymania się z realizacją dostawy lub uzależnienia wykonania umowy od zapłaty całości uzgodnionej ceny.

5.5 
Zamawiający jest upoważniony jedynie do rozliczenia uznanych pisemnie przez Dostawcę lub stwierdzonych prawomocnie przysługujących mu wzajemnych roszczeń z należnościami Dostawcy. 

6. Zastrzeżenie własności

6.1 
Dostawca zastrzega sobie własność do dostawy aż do momentu jej całkowitej zapłaty. To zastrzeżenie własności zabezpiecza wszystkie roszczenia, które nabywa Dostawca wobec Zamawiającego również w późniejszym czasie w związku z dostawą, np. z powodu napraw, montażu, dostawy części zamiennych lub innych świadczeń.

6.2 
Zamawiający podczas okresu trwania zastrzeżenia własności jest zobowiązany poczynić środki, konieczne do ochrony własności Dostawcy i poinformować Dostawcę niezwłocznie w przypadku uszkodzenia. W dalszej części Zamawiający powinien usunąć odpowiednio i fachowo ewentualne uszkodzenia na swój koszt.

6.3 
W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Dostawca jest uprawniony do odebrania dostarczonego towaru po uprzednim wezwaniu do zapłaty lub zwrotu towaru, a Zamawiający zobowiązuje się wydać towar zgodnie z żądaniem Dostawcy. Żądanie zwrotu i odbiór Zamawiającemu niezapłaconego towaru nie oznacza odstąpienia od umowy.

6.4
Zamawiający jest upoważniony do sprzedaży przedmiotu dostawy w ramach prowadzonej zgodnie z prawem działalności gospodarczej. Wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu dalszej sprzedaży dostarczonego mu towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności, które będą mu przysługiwać w stosunku do jego nabywców, przechodzą na Dostawcę do wysokości pozostałej do zapłaty ceny sprzedaży brutto. Dostawca upoważnia Zamawiającego do ściągnięcia samemu tych roszczeń aż do odwołania. 

6.5
Zamawiający zobowiązuje się ze swojej strony do zastrzeżenia własności na przedmiocie sprzedaży, jeżeli jego odbiorca nie zapłaci całej ceny  najpóźniej w momencie przekazania przedmiotu dostawy. 

6.6 
W przypadku nierozłącznego połączenia zastrzeżonego towaru Dostawcy z innymi przedmiotami, Dostawcy przysługuje współwłasność do połączonych przedmiotów w stosunku kwoty końcowej rachunku zastrzeżonego towaru do ceny nabycia innych połączonych przedmiotów w momencie połączenia.

6.7 Scedowanie celem zabezpieczenia należności zgodnie z pkt. 6.4 obejmuje również takie należności, które Zamawiający nabywa względem osób trzecich na skutek połączenia zastrzeżonego towaru z innym przedmiotem.

6.8
Zastrzeżenie własności występuje również dla należności Dostawcy z tytułu stosunków handlowych aż do momentu wyrównania należności, będących w związku z kupnem. Na żądanie Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest do rezygnacji z zastrzeżenia własności, jeżeli Zamawiający w sposób niepodważalny wykonał wszystkie należności, mające związek z przedmiotem kupna, a dla pozostałych należności z tytułu bieżących stosunków handlowych istnieje stosowne zabezpieczenie.

6.9 
Dostawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, zwolnić zabezpieczenia, które przekazał on Dostawcy do dyspozycji zgodnie z tą umową, o ile nie będą one już potrzebne do zabezpieczenia należności Dostawcy z tytułu bieżących stosunków handlowych, w szczególności o ile przekracza wysokość wszystkich zabezpieczonych roszczeń o ponad 20%.

6.10 
Dochodzenia zastrzeżenia własności oraz wzięcia w zastaw przedmiotu dostawy przez Dostawcę nie uważa się za odstąpienie od umowy.

6.11 
Prawo własności do dostarczonego towaru przechodzi na Zamawiającego w dniu otrzymania przez Dostawcę całkowitej zapłaty ceny sprzedaży.

7. Termin dostawy i koszty magazynowania

7.1
 
Termin dostawy rozpoczyna się wraz z przyjęciem zamówienia przez Dostawcę i po kompletnym uregulowaniu spraw technicznych. Termin dostawy jest dotrzymany, jeżeli do momentu jego upływu dostawa opuściła zakład lub poinformowano Zamawiającego o gotowości do wysyłki. 

7.2 
Termin dostawy zostaje stosownie wydłużony

- jeżeli dane, które konieczne są do wykonania zamówienia, nie dojdą do Dostawcy w odpowiednim czasie, lub jeżeli zostaną one dodatkowo zmienione przez Zamawiającego;

- jeżeli terminy płatności nie zostaną dotrzymane    

- jeżeli wystąpią przeszkody, którym Dostawca mimo zastosowania należytej staranności nie może zapobiec, niezależnie od tego, czy powstaną one u Dostawcy, u Zamawiającego lub osoby trzeciej.

Takimi przeszkodami są: wystąpienie siły wyższej, przykładowo epidemie, mobilizacja, wojna, rebelia, znaczne zakłócenia w ruchu/ awarie, wypadki, konflikty w pracy, spóźniona lub wadliwa poddostawca koniecznych surowców, półprodukty lub produkty gotowe, wybrakowanie ważnych półwyrobów, czynności urzędowe lub zaniechania, zjawiska przyrody. 

7.3 
Jeżeli wysyłka zostanie opóźniona na życzenie Zamawiającego, to Dostawca zastrzega sobie wstawienie Zamawiają-cemu do rachunku kosztów, powstałych poprzez przechowywanie, jednakże minimum 0,5%. kwoty rachunku. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów magazynowania rozpoczyna się miesiąc po powiadomieniu gotowości do wysyłki.

8 Zwłoka w dostawie

8.1
 
Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania za zwłokę z tytułu  opóźnionej dostawy,  jeżeli opóźnie-nie nie nastąpiło wskutek okoliczności, o których mowa w pkt. 7.2,. Zamawiający ma prawo do odszkodowania za szkodę wynikającą ze zwłoki, o ile opóźnienie, w sposób możliwy do wykazania, zostało zawinione przez Dostawcę, a Zamawiający może udowodnić szkodę jako następstwo tego opóźnienia. Jeżeli Zamawiający otrzymał dostawę zastępczą,  roszczenie o odszkodowanie za zwłokę odpada. 

8.2 
Odszkodowanie za zwłokę wynosi za każdy pełny tydzień opóźnienia maksymalnie ½ %, lecz ogółem nie więcej niż 5%, obliczone na podstawie ceny umowną opóźnionej części dostawy. Prawo do odszkodowania za zwłokę nie przysługuje za pierwsze dwa tygodnie opóźnienia. 

8.3 
Zamawiającemu nie przysługują inne prawa i roszczenia z tytułu opóźnienia dostawy lub świadczenia poza wyraźnie wymienionymi w pkt. 8.1 i 8.2. 

9. Dostawa, ponoszenie ryzyka, transport i ubezpieczenie
9.1
Dostawa następuje z siedziby Dostawcy, gdzie też znajduje się także miejsce  spełnienia świadczenia. Na żądanie i koszt Zamawiającego, towar zostanie wysłany do innego miejsca przeznaczenia (zakup wysyłkowy). O ile nic innego nie zostało uzgodnione, Dostawca jest upoważniony do określenia samemu rodzaju wysyłki (w szczególności przedsiębiorstwo transpor-towe, droga wysyłki, opakowanie).
9.2 
Produkty zostaną starannie opakowane przez Dostawcę. Opakowanie zostanie policzone Zamawiającemu po kosztach własnych. O szczeglnych życzeniach dotyczących wysyłki i ubezpieczenia Dostawca powinien zostać poinformowany w odpowiednim czasie. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi najpóźniej wraz z chwilą przekazania na Zamawiającego, i to również wtedy, jeżeli mają miejsce dostawy częściowe lub Dostawca przejął jeszcze inne świadczenia, np. przejęcie kosztów wysyłki, przywóz lub montaż. Jednakże w przypadku kupna wysyłkowego , ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia towaru oraz ryzyko opóźnienia przechodzi  już z chwilą wydania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji, wyznaczonej do wykonania wysyłki. Jeżeli wysyłka opóźni się na skutek okoliczności, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, to ryzyko przechodzi na Zamawiającego od dnia powiadomienia o gotowości do wysyłki Skargi związane z  transportem powinny być niezwłocznie kierowane przez Zamawiającego przy otrzymaniu  dostawy lub dokumentów przewozowych do ostatniego przewoźnika. 
9.3 
Obowiązek ubezpieczenia od szkód jakiegokolwiek rodzaju należy do Zamawiającego. W przypadku gdy zawarcie ubezpieczenia należy do Dostawcy, ubezpieczenie zawierane jest także na rachunek Zamawiającego. 

10 Kontrola i odbiór dostawy

10.1 Jeżeli Zamawiający jest przedsiębiorcą, to powinien on zbadać przesyłkę niezwłocznie w chwili jej odbioru. Jeżeli  zostaną stwierdzone  wady, to należy je niezwłocznie i konkretnie zareklamować.

10.2 
Termin  reklamacji towaru wynosi jeden tydzień; decydujący jest dzień otrzymania przez Dostawcę pisemnej reklamacji (również faks). Jeżeli wada ujawni się dopiero później, to powiadomienie musi nastąpić niezwłocznie i w formie pisemnej po wykryciu wady. Jeżeli Zamawiający zaniedba należyte zbadanie przesyłki i/ lub  terminowe powiadomienie o wadzie, to odpowiedzialność Dostawcy za nie zareklamowaną wadę (pkt. 11) ulega wyłączeniu. 


10.3 
Zamawiający, będący przedsiębiorcą, traci przysługujące mu prawa z tytułu gwarancji, jeżeli nie wywiąże się ze swoich obowiązków zgodnie z pkt. 10.1 i 10.2. 

10.4 
Zamawiający, będący przedsiębiorcą, powinien odesłać zareklamowany towar w oryginalnym lub równoważnym odpowiednim opakowaniu franko fracht do Dostawcy. 

11 Gwarancja i odpowiedzialność

11.1
Dostawca gwarantuje, że dostarczone przez niego produkty nie zawierają wad produkcyjnych i materiałowych. 

11.2 
Podstawę odpowiedzialności za wady stanowi przede wszystkim uzgodnienie właściwości towaru.. Poprzez uzgodnienie właściwości towaru rozumie się określone jako takie opisy produktów, które zostały przekazane Zamawiającemu przed złożeniem zamówienia lub w ten sam sposób jak niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy zostały włączone do umowy.  Za zapewnione właściwości  uważa się tylko te, które jako takie zostały wyraźnie określone w potwierdzeniu zamówienia względnie w instrukcji obsługi Zapewnienie obowiązuje najdłużej do momentu upływu terminu gwarancji. 

11.3 
W przypadku wystąpienia wad fizycznych, Dostawca upoważniony jest według swojego wyboru do usunięcia wady lub do dostawy zastępczej. Celem  usunięcia wady udziela się Dostawcy stosownego terminu wynoszącego co najmniej 20 dni roboczych. O ile może być to wymagane od Zamawiającego, Dostawca jest upoważniony do przeprowadzenia większej ilości prób usunięcia wad..Dotyczy to również przypadku,  w którym Dostawca zobowiązał się wobec Zamawiającego do wykonania dzieła w rozumieniu przepisów § 631 i nast. BGB. 

11.4
Jeżeli usterka w rozumieniu pkt. 11.3 nie zostanie usunięta terminowo, to Zamawiający może domagać się obniżenia ceny nabycia, odstąpienia od umowy lub zgodnie z poniższymi postanowieniami (11.5 i 11.6) odszkodowania. Jednakże w  przypadku tylko nieznacznych wad, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia. 

11.5 
Odszkodowanie ogranicza się do typowej dla umowy, możliwej do przewidzenia zgodnie z rodzajem towaru, bezpośredniej przeciętnej szkody. Ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku roszczeń z tytułu narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, za które odpowiedzialny jest Dostawca, oraz z tytułu innych szkód, spowodowanych umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniem obowiązków Dostawcy.

11.6
Jeżeli po nieudanym ponownym wykonaniu na skutek wady Zamawiający wybierze odstąpienie od umowy,wówczas nie przysługuje mu dodatkowe roszczenie o odszkodowanie z powodu wady. § 325 BGB zostaje w tym zakresie wyłączony.

11.7
Gwarancja wygasa przed upływem terminu, na jaki została udzielona, jeżeli Zamawiający lub osoba trzecia dokonają niefachowych zmian lub napraw, nie będzie przestrzegana instrukcja obsługi lub konserwacji Dostawcy lub jeżeli w razie wystąpienia wady Zamawiający nie podejmie niezwłocznie odpowiednich środków w celu zmniejszenia szkody i nie umożliwi dostawcy usunięcia wady. 

11.8 Termin gwarancji wynosi dwa lata od momentu dostawy rzeczy. Wszystkie przypadki naruszenia umowy i ich skutki prawne oraz roszczenia Zamawiającego, niezależnie od ich podstawy prawnej zostały uregulowane w niniejszych warunkach ostatecznie. W szczególności wszystkie nie wymienione wyraźnie roszczenia o odszkodowanie, o obniżenie ceny, rozwiązanie umowy lub o odstąpienie od umowy są wyłączone. Odpowiedzialność za szkody pośrednie jest wyłączona, o ile nie sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu. 

12. Stosowane prawo

Niniejsza umowa podlega prawu niemieckiemu. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyłączone.

13. Właściwość sądu

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. Dostawca  może według własnego wyboru wnieść powództwo do sądu właściwości miejscowej Zamawiającego.

14. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jedno z powyższych OWSD jest lub stanie się nieważne, to pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W tym przypadku strony dokonają dopuszczalnych uzgodnień w celu zmiany nieważnych postanowień, które z jednej strony odpowiadać będą przepisom ustawowym, a z drugiej będą możliwie najbardziej zbliżone do  pierwotnie pożądanego celu.

 

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy (OWSiD)  stan na dzień 01. sierpnia 2011

 

allsafe GmbH & Co. KG
Gerwigstraße 31
D – 78234  Engen