Algemene voorwaarden voor de samenwerking tussen allsafe GmbH & Co. KG en onze leveranciers (EKB)

Downloaden EKB

1. voorwoord
allsafe GmbH & Co KG hecht veel waarde aan een eerlijke en oprechte samenwerking. Dit is de basis van elke zakelijke relatie. Mochten zich, ondanks alle voorzorgs- en controlemaatregelen, verstoringen voordoen, dan moet men kunnen terugvallen op duidelijke kadervoorwaarden die door beide partijen worden erkend. Daarom zijn in samenhang met de technische specificatie en/of tekening de volgende voorschriften opgesteld. Deze componenten vormen het wezenlijke deel van het contract tussen de leverancier-partner en allsafe GmbH & Co KG. Wij hechten er veel belang aan dat onze partner in zijn normale proces niet onnodig wordt gestoord door deze voorwaarden. Bovendien worden deze leveringsvoorwaarden met de leverancier gecoördineerd om een vlotte verwerking te waarborgen.

2. bindend karakter van kaderovereenkomsten
De door allsafe GmbH & Co. KG in de raamovereenkomst zijn naar ons beste weten en overtuiging opgesteld op basis van de door onze klanten verstrekte informatie. Wij moeten er echter op wijzen dat deze details voortdurend kunnen veranderen. Wij behouden ons het recht voor deze aan de eisen aan te passen, d.w.z. zowel naar boven als naar beneden te corrigeren.De gemaakte afspraken over prijs, levering, betalingsvoorwaarden alsmede het te leveren object zijn bindend.

3. gereedschap

3.1 Verzorging, onderhoud en veilig bewaren van gereedschap
De leverancier neemt de garantie over voor de foutloze werking van het gereedschap tijdens het gebruik ervan. KG, is de leverancier verplicht de hem ter beschikking gestelde gereedschappen op hun geschiktheid te controleren. Zo nodig moet een schriftelijk aanbod voor reparatie of aanpassing worden gedaan. Alleen na schriftelijke opdracht van allsafe GmbH & Co. KG deze maatregelen kunnen worden uitgevoerd. De leverancier moet de gereedschappen op de juiste wijze opslaan en ze beschermen tegen beschadiging en tegen milieu-invloeden. Gedurende de in het contract bepaalde hoeveelheden zijn de kosten voor onderhoud, verzorging en reparatie voor rekening van de leverancier. Na afloop van de in het contract vastgelegde hoeveelheden zijn de kosten voor onderhoud en verzorging voor rekening van de leverancier; de kosten voor de reparatie van de gereedschappen zijn voor rekening van allsafe GmbH & Co KG na het plaatsen van de bestelling. Om een ononderbroken levering zonder gebreken te garanderen, moeten de gereedschappen door de leverancier worden onderhouden, gerepareerd en verzorgd. Aan het einde van de levering is de leverancier verplicht de gereedschappen in perfecte staat over te dragen aan allsafe GmbH & Co. De eigendomsoverdracht van de gereedschappen geschiedt automatisch bij de betaling van de gereedschappen en vereist geen verdere contractuele overeenkomst.

4. wijziging van gereedschap
Wijzigingen aan gereedschappen mogen alleen worden doorgevoerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van allsafe GmbH & Co. KG. Mocht een gereedschapswissel nodig zijn als gevolg van technische wijzigingen door allsafe GmbH & Co. KG, moet de leverancier eerst een schriftelijke offerte indienen. Pas na schriftelijke opdracht worden de nodige maatregelen vrijgegeven en uitgevoerd. De gewijzigde onderdelen moeten opnieuw worden bemonsterd en vrijgegeven door allsafe GmbH & Co. KG voor serielevering.allsafe GmbH & Co KG neemt de kosten voor materiaal dat door een tekeningwijziging in het kader van een samenwerkingsrelatie niet meer bruikbaar is, voor haar rekening. De leverancier verbindt zich er evenwel toe reeds bij de opstelling van de offerte op te wijzen dat de bestaande materialen na de omschakeling niet meer kunnen worden gebruikt.

5. vrijgave van het gereedschap/eerste monsterneming

5.1 Gelegenheid
De leverancier is verplicht een eerste monsterneming uit te voeren in de volgende gevallen:

 • Nieuwe onderdelen
 • Gewijzigde onderdelen of specificaties
 • Indien de leverancier van plan is een van de volgende wijzigingen aan te brengen, is hij verplicht allsafe GmbH & Co. KG over zijn voornemen en te wachten op een schriftelijke vrijlating. Zo nodig is ook hier een eerste monsterneming nodig.
 • Verandering van product
 • Wijziging in ontwerp, specificatie of materiaal
 • Verplaatsing van de productie naar externe productievestigingen
 • Verplaatsing van de productie naar nieuwe fabrieken of verplaatsing binnen de eigen fabriek
 • Verandering in productieprocessen
 • Langdurige stopzetting van de productie (langer dan 1 jaar)
 • nieuwe onderaannemers
 • voor later vervaardigd gereedschap om capaciteitsredenen
 • of slijtage, allsafe GmbH & Co. KG moet worden geïnformeerd en, zo nodig, moet een eerste monsterneming worden uitgevoerd.
 • in geval van andere redenen, allsafe GmbH & Co. KG moet worden geïnformeerd
 • De leverancier is verplicht een interne bemonstering/afgifte uit te voeren, ongeacht of een eerste bemonstering door allsafe GmbH & Co KG vereist is.

5.2. Formulieren voor eerste bemonstering / eerste bemonstering
De eerste steekproefsgewijze controle door de leverancier moet gebaseerd zijn op de door allsafe GmbH & Co. opgestelde formulieren. KG of op formulieren in overeenstemming met VDA

 • Verslag van de eerste steekproefinspectie
 • Testresultaten
 • Leveringsbon

worden gemaakt. Indien de leverancier hierover niet beschikt, moeten deze worden aangevraagd.
Indien geen andere hoeveelheid is overeengekomen, moeten 50 onderdelen worden geïnspecteerd en gedocumenteerd. Als het om een assemblage gaat, moeten ook 50 afzonderlijke onderdelen worden geïnspecteerd en gedocumenteerd. In geval van productie met meerdere identieke gereedschappen moet een eerste monstercontrole worden uitgevoerd van elk gereedschap of nest van een meervoudige matrijs. Tenzij anders overeengekomen, moeten de desbetreffende onderdelen bij het verslag van de eerste bemonstering worden gevoegd.
Tenzij anders overeengekomen, moeten bij de eerste steekproefsgewijze controle van de gebruikte materialen overeenkomstige bewijzen / materiaalanalyses worden gevoegd. In afzonderlijke gevallen - automobieltoepassing - moeten deze gegevens in de IMDS-databank worden ingevoerd.
Samen met het eerste monster wordt een bewijs van geschiktheid (test op basis van ten minste 50 onderdelen) voor de specificaties en speciale testafmetingen gedefinieerd door allsafe GmbH & Co. KG moet samen met het oorspronkelijke monster worden ingediend. Bovendien moet een inspectieplan van het eerste monster worden bijgevoegd.
De vrijgave voor levering/serievrijgave van de bemonsterde onderdelen wordt uitgevoerd door allsafe GmbH & Co. KG op het door de leverancier ingevulde formulier "Initial Sample Inspection Report".

6. recht op aankoop van werktuigen
De leverancier verplicht zich tot het leveren van onderdelen of componenten/assemblages uit gereedschappen en/of ontwikkelingen van de firma allsafe GmbH & Co. KG uitsluitend aan de laatste. Onderdelen mogen pas na schriftelijke vrijgave aan derden worden verkocht. Voor elk geval van inbreuk moet de leverancier aansprakelijk zijn ten belope van de totale veroorzaakte schade. Voorts is de leverancier verplicht de hoeveelheid en de kopers van de parallel geleverde onderdelen bekend te maken. Als allsafe GmbH & Co. KG de vrijgave voor levering aan derden heeft gegeven, is het de inkopende leverancier niet toegestaan gereedschappen of specificaties te wijzigen. Bovendien is het niet toegestaan gereedschap over te dragen aan andere leveranciers zonder schriftelijke toestemming van allsafe GmbH & Co. KG zonder de schriftelijke toestemming van allsafe GmbH & Co.

7. leveringstermijn, levering van reserveonderdelen
De leverancier verplicht zich ertoe allsafe GmbH & Co. KG met het product, alsmede met reserveonderdelen voor het product gedurende de gehele productieperiode van de serie en daarna nog 15 jaar na de datum waarop de serie is stopgezet. Het afdanken van de productie-uitrusting van het onderdeel, ongeacht de eigenaar, mag alleen gebeuren na schriftelijke toestemming van allsafe GmbH & Co. KG.

8 Audit, documentatie, bewaartermijnen

8.1 Controle
De afnemer heeft het recht om door middel van een audit vast te stellen of de kwaliteitsborgingsmaatregelen van de leverancier de eisen van de afnemer waarborgen. De audit kan als systeem- of als procesaudit worden uitgevoerd en moet tijdig vóór de geplande uitvoering worden overeengekomen. Er moet rekening worden gehouden met audits door erkende certificeringsinstanties. Redelijke beperkingen van de leverancier om zijn handelsgeheimen te beschermen worden aanvaard.

8.2 Bewaartermijnen
De leverancier moet alle product- en procesrelevante documenten, registers en gegevens die deel uitmaken van het productieproces en de vrijgave van het product gedurende een periode van ten minste 20 jaar bewaren. Deze verordening is zowel voor serie- als voor onderdelenleveringen van belang.

8.3 Toegangsautorisatie
De leverancier verplicht zich ertoe allsafe GmbH & Co KG alsmede zijn klanten en regelgevende instanties toegang tot het bedrijf te verlenen (EN 9100:2018 punt 8.4.3.L)

9 Statistische waarden, evaluaties

9.1 FMEA
Het is wenselijk dat de leverancier een FMEA opstelt voor zijn leveringsomvang. Dit is de basis voor een vlotte en hoogwaardige levering.

9.2 Procesvermogen
Het is wenselijk dat de procescapaciteit wordt aangetoond aan de hand van statistische waarden. Met het oog op voortdurende kwaliteitsverbetering is het noodzakelijk deze gegevens te registreren en ze consequent te gebruiken om de processen te optimaliseren. In principe zijn de gegevens die door allsafe GmbH & Co. KG in de specificaties (indien beschikbaar) moeten worden bereikt en gedocumenteerd.

9.3.    Qualitätsziele
Für funktions- und sicherheitsrelevante Produkteigenschaften ist eine 0-Fehler Fertigung unumgänglich und vom Lieferanten nachzuweisen. Sofern keine andere Vereinbarung getroffen wird, liegt die Obergrenze der Fehlerquote für nicht funktions- und sicherheitsrelevante Produkteigenschaften bei < 500 PPM. Es ist jedoch zu bemerken, dass ein Lieferant der sich permanent an dieser Obergrenze bewegt auf Sicht ersetzt werden muss. Das von allsafe GmbH & Co KG angestrebte Ziel ist eine Quote von < 100 PPM. Zu einer schlechten Lieferung zählen nicht nur direkte Qualitätsmängel am Produkt, sondern auch unzureichende Verpackung, falsche Kennzeichnung der Sendung, falsche Menge, sowie alle Fehler die den Ablauf von allsafe GmbH & Co. KG behindern oder stoppen können.

10. kwaliteit, tests

10.1. inspectie van inkomende goederen
allsafe GmbH & Co. KG zal de geleverde producten slechts steekproefsgewijs controleren. Dit betekent dat de leverancier de vereiste kwaliteit van de door hem geleverde producten moet garanderen en in geval van een klacht de aansprakelijkheid voor de door hem geleverde onderdelen op zich neemt.
Controles met betrekking tot de geleverde hoeveelheid, de referentie en uiterlijke beschadigingen of gebreken zullen echter altijd worden uitgevoerd.
Indien tijdens de levering transportschade optreedt, die het lossen van de producten onmogelijk maakt of ook schade aan de producten heeft veroorzaakt, behoudt allsafe zich het recht voor om de inontvangstneming te weigeren of de goederen op kosten van de leverancier terug te zenden.
In dat geval moet de leverancier ervoor zorgen dat een onmiddellijke herbevoorrading in perfecte staat plaatsvindt.
Bovendien moeten herstelmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat dergelijke schade zich niet meer voordoet.

10.2 Klachtenbehandeling, klachtenbehandeling
Indien de leverancier vaststelt dat er gebrekkige onderdelen zijn gefabriceerd en reeds geleverd, is hij verplicht om allsafe GmbH & Co KG onmiddellijk op de hoogte te brengen in geval van dreigend gevaar. allsafe GmbH & Co KG is verplicht om de leverancier onmiddellijk op de hoogte te brengen van vastgestelde gebreken.
Indien de leverancier vaststelt dat er gebrekkige onderdelen zijn vervaardigd die naar zijn mening bruikbaar zouden kunnen zijn, kan hij allsafe GmbH & Co. KG voor vrijlating. Een levering mag pas plaatsvinden na schriftelijke vrijgave door allsafe GmbH & Co KG (afwijkende goedkeuring). De onderdelen moeten dienovereenkomstig worden gemarkeerd.

Kwaliteit krijgt hoge prioriteit bij de evaluatie van leveranciers en wordt voortdurend gecontroleerd.
In geval van een klacht is de leverancier verplicht de capaciteiten voor de eliminatie te verschaffen. Bovendien is de leverancier verplicht de voortzetting van de productie bij allsafe GmbH & Co KG te garanderen, bijv. door het uitsorteren van slechte onderdelen, het repareren van reeds geproduceerde onderdelen (goedkeuring door allsafe GmbH & Co. KG - aard en omvang van de reparatie moeten worden gedocumenteerd), onmiddellijke levering van goede onderdelen en kosteloze terugzending van slechte onderdelen.
Bovendien moet door de leverancier een 8 D-rapport worden opgesteld. De daaruit voortvloeiende maatregelen moeten worden gecontroleerd, uitgevoerd en gedocumenteerd.
Het inleiden van maatregelen in geval van klachten moet binnen één dag plaatsvinden. Bij klachten over onderdelen met documentatie-eisen moet de productie bij de leverancier onmiddellijk worden stopgezet en moeten de betrokken voorraden bij de leverancier en bij allsafe ter plaatse worden veiliggesteld.
Uiterlijk na drie dagen moet de leverancier een catalogus van maatregelen voorleggen. allsafe behoudt zich het recht voor een korte audit uit te voeren om de verwerking van de catalogus van maatregelen te garanderen.

10.3 Kwaliteitsmanagementsysteem van de leverancier
De leverancier verbindt zich ertoe een kwaliteitssysteem in te voeren en/of te handhaven dat gebaseerd is op ISO 9000 ff met als doelstelling nul gebreken en zijn processen te optimaliseren met continue verbeteringsmaatregelen.
De leverancier verbindt zich ertoe een vergelijkbaar QM-systeem voor zijn onderleveranciers op te zetten, voortdurend toe te passen en in stand te houden, met als doel de onberispelijke kwaliteit van zijn aangekochte onderdelen te waarborgen.

11. levering

11.1 Leveringsfrequentie
allsafe GmbH & Co KG is afhankelijk van flexibele en snelle levering in kleine partijgroottes. Om dit te bereiken, streven wij ernaar onze leveranciers vooraf een planning van onze belangrijkste producten te geven.
Om de processen zo efficiënt mogelijk te maken hebben wij partners nodig die in principe bereid zijn hun processen te optimaliseren en zich aan onze behoeften aan te passen.

11.2 Afhandeling/Orderverwerking
Waar mogelijk werkt allsafe GmbH & Co KG met raamovereenkomsten (ook wel call orders of open purchase orders genoemd). In deze kaderovereenkomsten worden alle belangrijke punten geregeld, zoals totale hoeveelheid, prijs, verpakking, looptijd, enz.
De classificatie van de in de raamovereenkomst omschreven producten wordt gewoonlijk aan de leverancier gegeven via een gesloten inkooporder.
Aangezien wij er voortdurend naar streven onze processen te optimaliseren, maken wij steeds meer gebruik van andere vormen van orderverwerking, zoals Kanban, continue bevoorrading, prognoses, en zelfcontrole van verschillende productgroepen. Dit betekent dat wij onze behoeften steeds minder via een inkooporder zullen genereren. In plaats van een inkooporder zal een flexibele planning worden gebruikt, die de leverancier dekt met overeenkomstige capaciteitsreserveringen.
Deze verschillende planningssystemen hebben ook een positief effect op de totale levertijd van de producten, aangezien bijvoorbeeld de inputmaterialen door de leverancier volgens de planning kunnen worden gepland.

11.3 Leveringstermijn/leveringsbetrouwbaarheid
De met allsafe GmbH & Co KG overeengekomen leveringstermijn moet strikt worden nageleefd. De leverancier is veeleer verplicht zijn processen voortdurend te verbeteren en aldus de leveringstermijn te verkorten of aan onze behoeften aan te passen.
Indien een levering niet mogelijk is binnen de overeengekomen termijn of indien zich tijdens de productie moeilijkheden voordoen, is de leverancier verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van mogelijke storingen en passende maatregelen te treffen om de vertraging zo gering mogelijk te houden.
Bij overschrijding van termijnen is de leverancier in principe automatisch in verzuim met de levering, zonder dat dit uitdrukkelijk door allsafe GmbH & Co KG is geformuleerd. Levertijd en leverbetrouwbaarheid worden maandelijks geëvalueerd in het kader van onze leveranciersbeoordeling en hebben ook daar een hoge prioriteit.

11.4 Goederenontvangst
Voor de inklaring van inkomende goederen, allsafe GmbH & Co. KG verlangt de volgende informatie op de afleveringsbon en op de goederen:

 • Nummer leveringsbon
 • Verzenddatum
 • Adres van de afzender en leveranciersnummer
 • Aantal stuks
 • Benaming / Artikelnummer
 • Bestelnummer
 • Aantal pakketten
 • Voorraadnr. (te zien op onze bestelling)
 • Gewicht/verpakking
 • Datum bestelling
 • Barcode 835 indien mogelijk

Bovendien moeten alle verpakkingen worden gemerkt met het artikelnummer en de benaming. Voor zover mogelijk moeten de geleverde producten dienovereenkomstig worden geëtiketteerd, zodat de oorsprong ervan te allen tijde kan worden getraceerd. Bovendien moet elke levering vergezeld gaan van de contractueel vastgelegde en vereiste testcertificaten. In het geval van leveranciers van geëxtrudeerde aluminiumprofielen eisen wij een EN 10204-3.1 certificaat voor de eerste 5 leveringen en een EN 10204-2.2 certificaat daarna, mits er geen afwijkingen zijn geconstateerd.

12. betalings-/leveringsvoorwaarden
Onze betalingsvoorwaarden zijn als volgt: 10 dagen na ontvangst van factuur of goederen netto. allsafe GmbH & Co. Afhankelijk van de overeenkomst geschieden de leveringen af fabriek of franco huis met de door allsafe GmbH & Co KG voorgeschreven expediteur.

13. productiviteit/KVP
Wij hechten er veel belang aan dat onze partner zich permanent bezighoudt met verbeteringsmaatregelen en deze consequent doorvoert om ook in de toekomst marktconforme voorwaarden te kunnen bieden en zich op de markt staande te kunnen houden. Om dit doel te bereiken, zijn wij bereid onze partners met kennis en actieve samenwerking te ondersteunen bij procesverbeteringen en CIP-maatregelen. In de loop van de samenwerking in het kader van het partnerschap verwachten wij dat kostenverminderingen van welke aard dan ook met ons zullen worden gedeeld.

14. verpakking
Het soort verpakking is duidelijk omschreven in onze verpakkingsvoorschriften. Indien de leverancier een andere verpakking wenst, moet dit schriftelijk worden goedgekeurd door allsafe GmbH & Co. KG schriftelijk.

15 Beëindiging
De overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van 12 maanden.

17. vertrouwelijkheidsclausule
Alle gegevens van allsafe GmbH & Co.KG, van welke aard dan ook, mogen niet zonder onze toestemming overeenkomstig de bepalingen van het auteursrecht worden verveelvoudigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

18 Scheidbaarheidclausule
Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of onvolledig blijken te zijn, tast dit de geldigheid ervan niet aan; in dat geval wordt de overeenkomst zodanig uitgelegd of geherinterpreteerd dat een passende bepaling van toepassing is die overeenkomt met de betekenis en het doel van de overeenkomst en die - voor zover wettelijk toegestaan - zo dicht mogelijk ligt bij hetgeen de betrokken partijen met deze overeenkomst beoogden te bereiken. Voor zover nodig verbinden zij zich ertoe aan een dergelijke wijziging van het contract mee te werken.

19 Bepalingen van hoger niveau
Indien in technische documenten, specificaties enz. of in andere overeenkomsten of bepalingen eisen worden gesteld die verder gaan dan de eisen van dit contract, zijn de hogere eisen van toepassing.

20. plaats van jurisdictie
De bevoegde rechtbank voor alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract, met inbegrip van geschillen over de geldigheid, wijziging of beëindiging ervan, alsmede niet-contractuele vorderingen, is Stuttgart.

21 Productaansprakelijkheid
De leverancier verbindt zich ertoe een passende productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en in stand te houden. Er moet voldoende verzekeringsdekking zijn voor het productaansprakelijkheidsrisico.

22 Vervalste onderdelen/traceerbaarheid
De leverancier garandeert dat hij zijn inputs uitsluitend betrekt van geautoriseerde, goedgekeurde leveranciers om te voorkomen dat derde leveranciers vervalste onderdelen gebruiken. Daartoe heeft hij in zijn organisatie een overeenkomstig proces geïnstalleerd, dat ervoor zorgt dat de bescherming zich over de hele toeleveringsketen uitstrekt. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat de producten volledig traceerbaar zijn.

Menu