Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (AVV), voor contracten buiten de WebShop

Download Duits
Download Engels
Download Italiaans
Download Turks
Download Pools

1. algemeen

1.1
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn bindend voor zover zij in een offerte of in de orderbevestiging van toepassing zijn verklaard. Andersluidende voorwaarden van de Koper zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Leverancier zijn aanvaard.

1.2
Alle overeenkomsten en wettelijk relevante verklaringen van de overeenkomstsluitende partijen moeten schriftelijk worden vastgelegd om geldig te zijn.

2. aanbiedingen en plaatsing van bestellingen

2.1
De door de koper ondertekende bestelling is een bindend aanbod. Het contract wordt geacht te zijn gesloten wanneer de leverancier na ontvangst van een bestelling zijn aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.

2.2
Aanbiedingen van de leverancier zijn altijd aan wijzigingen onderhevig.

2.3
Bij de offerte behorende bescheiden zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichten en afmetingen zijn niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid. De leverancier blijft eigenaar van de documenten; zij mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden.

3. omvang van de levering, montage

3.1
De orderbevestiging is bepalend voor de omvang en uitvoering van de levering en dienstverlening. Materiaal of diensten die daar niet in zijn begrepen, worden extra in rekening gebracht.

3.2
Gedeeltelijke levering is toegestaan voor zover dit voor de klant geen onredelijke belasting vormt.

4. prijzen en assemblagekosten

4.1
Tenzij anders overeengekomen, zijn de prijzen van de leverancier netto, af fabriek, exclusief verpakking, vervoer, verzekering, montage, installatie en inbedrijfstelling.

4.2
De montagekosten worden afzonderlijk gefactureerd. De nodige werktuigen en assistenten worden gratis ter beschikking gesteld van de installateurs van de leverancier. Indien een kostenraming wordt opgesteld, aanvaardt de leverancier geen enkele garantie voor de prijsramingen van de raming.

5. betalingsvoorwaarden

5.1
De facturen van de leverancier zijn onmiddellijk netto betaalbaar.

5.2
De betalingen worden door de Koper verricht op de maatschappelijke zetel van de Leverancier zonder aftrek van kosten, belastingen en honoraria van welke aard ook.

5.3
In geval van betalingsverzuim door de Koper behoudt de Leverancier zich het recht voor, naast de wettelijke vorderingen, geplande leveringen onmiddellijk te staken en de betalingsvoorwaarden te wijzigen.

5.4
De Koper is alleen gerechtigd door de Leverancier schriftelijk erkende of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen te verrekenen met vorderingen van de Leverancier.

6. eigendomsvoorbehoud

6.1
De leverancier blijft eigenaar van de levering tot de volledige betaling ervan. Dit eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid van alle vorderingen die de Leverancier jegens de Koper in verband met de levering verkrijgt, bijvoorbeeld wegens reparaties, montage, levering van reserveonderdelen of andere diensten, ook naderhand.

6.2
De afnemer is verplicht voor de duur van het eigendomsvoorbehoud de nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigendommen van de leverancier en de leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van schade. Voorts dient de koper eventuele schade op eigen kosten deugdelijk en vakkundig te herstellen.

6.3
De koper is gemachtigd het leveringsvoorwerp in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen. De Koper draagt hierbij op voorhand aan de Leverancier de koopprijsvordering over die voortvloeit uit deze wederverkoop ten belope van het uiteindelijke factuurbedrag (inclusief BTW). De leverancier machtigt de afnemer om deze vordering tot wederopzegging zelf te innen.

6.4
Van zijn kant verbindt de koper zich ertoe de eigendom van de gekochte zaak te behouden indien zijn klant niet uiterlijk op het ogenblik van de overhandiging van de gekochte zaak het volledige bedrag heeft betaald.

6.5
In geval van onscheidbare combinatie van de voorbehouden goederen van de leverancier met andere goederen heeft de leverancier recht op mede-eigendom van de gecombineerde goederen in de verhouding van het eindbedrag van de factuur van de voorbehouden goederen tot de aankoopprijs van de andere gecombineerde goederen op het tijdstip van de combinatie.

6.6
De overdracht tot zekerheid van de vorderingen volgens cijfer 6.3 omvat ook zulke vorderingen, die de klant door een verbinding van de voorbehouden goederen met een andere zaak tegenover een derde verkrijgt.

6.7
Het eigendomsvoorbehoud blijft ook gelden voor vorderingen van de leverancier uit de zakelijke relatie tot aan de afwikkeling van vorderingen in verband met de koop.

Op verzoek van de Koper is de Leverancier verplicht van het eigendomsvoorbehoud af te zien, indien de Koper alle vorderingen in verband met de gekochte zaak op onbetwistbare wijze heeft voldaan en voor de resterende vorderingen uit de lopende zakenrelatie voldoende zekerheid bestaat.

6.8
De Leverancier verbindt zich ertoe om op verzoek van de Koper de zekerheden die hij in het kader van dit contract aan de Leverancier ter beschikking heeft gesteld, vrij te geven, voor zover deze niet meer vereist zijn tot zekerheid van de vorderingen van de Leverancier die voortvloeien uit de lopende zakenrelatie, in het bijzonder voor zover zij het bedrag van alle gewaarborgde vorderingen met meer dan 20% overschrijden.

6.9
Het inroepen van het eigendomsvoorbehoud alsmede de inbeslagneming van het leveringsvoorwerp door de leverancier geldt niet als terugtrekking uit het contract.

7. leveringstermijn en opslagkosten

7.1
De leveringstermijn begint met de aanvaarding van de bestelling door de leverancier en na volledige opheldering van de technische kwesties. De leveringstermijn wordt geacht te zijn nageleefd, indien de levering bij het verstrijken van de leveringstermijn de fabriek heeft verlaten of aan de koper is meegedeeld dat de levering gereed is voor verzending.

7.2
De leveringstermijn wordt naar behoren verlengd

  • indien de voor de uitvoering van de order noodzakelijke gegevens niet tijdig door de leverancier zijn ontvangen of indien deze gegevens naderhand door de opdrachtgever worden gewijzigd;
  • indien betalingstermijnen niet worden nageleefd
  • indien zich belemmeringen voordoen die de leverancier ondanks inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kan verhinderen, ongeacht of deze zich bij de leverancier, bij de afnemer of bij een derde voordoen. Dergelijke belemmeringen zijn gebeurtenissen van overmacht, bijvoorbeeld epidemieën, mobilisatie, oorlog, oproer, ernstige bedrijfsstoringen, ongevallen, arbeidsgeschillen, vertraagde of gebrekkige levering van de benodigde grondstoffen, halffabrikaten of eindprodukten, afkeuring van belangrijke werkstukken, officiële maatregelen of verzuimen, natuurverschijnselen.

7.3
Indien de verzending op verzoek van de Koper wordt uitgesteld, behoudt de Leverancier zich het recht voor de Koper de door de opslag veroorzaakte kosten, doch ten minste ½ van het factuurbedrag, in rekening te brengen. De verplichting om de opslagkosten te dragen, gaat in één maand na de kennisgeving van de gereedheid voor verzending.

8. vertraging in de levering

8.1
De Koper heeft het recht om schadevergoeding te eisen voor vertraagde Leveringen indien de vertraging niet te wijten is aan omstandigheden als bedoeld in artikel 7.2. De Koper heeft recht op vertragingsvergoeding indien kan worden bewezen dat de Leverancier verantwoordelijk is voor de vertraging en dat de Koper als gevolg van de vertraging schade heeft geleden. Indien de klant wordt geholpen door een vervangende levering, is de vordering tot schadevergoeding wegens vertraging niet van toepassing.

8.2
De schadevergoeding voor vertraging bedraagt maximaal ½ % voor elke volledige week vertraging, maar in totaal niet meer dan 5 %, berekend op de contractprijs van het vertraagde deel van de levering. De eerste twee weken vertraging geven geen aanleiding tot een vordering tot schadevergoeding wegens vertraging.

8.3
De Koper heeft geen andere rechten en vorderingen wegens vertraging in de levering of uitvoering dan die welke uitdrukkelijk zijn vermeld in de artikelen 8.1 en 8.2.

9 Levering, risico-overdracht, vervoer en verzekering

9.1
De levering geschiedt vanaf de maatschappelijke zetel van de leverancier, die tevens de plaats van uitvoering is. Op verzoek en op kosten van de koper worden de goederen naar een andere bestemming verzonden (verkoop door levering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering). Tenzij anders is overeengekomen, is de leverancier gerechtigd zelf de wijze van verzending (met name vervoersmaatschappij, verzendingsroute, verpakking) te bepalen.

9.2
De producten worden door de leverancier zorgvuldig verpakt. De verpakking wordt tegen kostprijs aan de koper in rekening gebracht. De leverancier moet tijdig in kennis worden gesteld van eventuele bijzondere wensen inzake verzending en verzekering. Het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering van de goederen gaat uiterlijk bij de overhandiging op de Koper over, ook indien deelleveringen plaatsvinden of de Leverancier andere diensten op zich heeft genomen, bijv. het op zich nemen van de transportkosten, levering of montage. In geval van verkoop door aflevering op een andere plaats dan de plaats van uitvoering, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de goederen en het risico van vertraging echter reeds over bij de aflevering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de verzending wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico op de klant over op de dag van kennisgeving van de gereedheid voor verzending. Klachten in verband met het vervoer dienen door de besteller onmiddellijk na ontvangst van de levering of de verzendingsdocumenten te worden gericht aan de laatste vervoerder.

9.3
Verzekering tegen schade van welke aard dan ook is de verantwoordelijkheid van de koper. Zelfs indien het door de Leverancier moet worden afgenomen, is het voor rekening van de Koper.

10. inspectie en aanvaarding van de levering

10.1
Indien de klant ondernemer is, moet hij de levering onmiddellijk na ontvangst van de zending controleren. Indien een defect wordt vastgesteld, moet dit onmiddellijk en specifiek worden gemeld.

10.2
De termijn voor de kennisgeving van gebreken bedraagt één week; de datum van ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van gebreken (inclusief fax) door de leverancier is bepalend. Indien het gebrek pas later aan het licht komt, dient de kennisgeving onmiddellijk na de ontdekking van het gebrek schriftelijk te geschieden. Indien de opdrachtgever nalaat een deugdelijke controle uit te voeren en/of gebreken te melden, is de aansprakelijkheid van de leverancier voor het niet gemelde gebrek (art. 11) uitgesloten.

10.3
De garantierechten van de ondernemer-klant vervallen, voor zover hij zijn verplichtingen uit de artikelen 10.1 en 10.2 niet nakomt.

10.4
De ondernemer-koper dient de afgekeurde goederen in de originele of gelijkwaardige deugdelijke verpakking franco aan de leverancier terug te zenden.

11 Garantie en aansprakelijkheid

11.1
De leverancier garandeert dat de door hem geleverde producten vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten.

11.2
De basis voor de aansprakelijkheid voor gebreken is in de eerste plaats de overeenkomst die is bereikt over de kwaliteit van de goederen. De als dusdanig aangeduide productbeschrijvingen die vóór de bestelling aan de klant werden verstrekt of die op dezelfde wijze als deze AV in het contract werden opgenomen, gelden als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen. Gegarandeerde eigenschappen zijn uitsluitend die welke uitdrukkelijk als zodanig zijn aangeduid in de orderbevestiging of de gebruiksaanwijzing. De garantie geldt ten hoogste tot het verstrijken van de garantietermijn.

11.3
In geval van materiële gebreken heeft de leverancier het recht te kiezen tussen herstel van het gebrek of vervangende levering. De leverancier krijgt een redelijke termijn van ten minste 20 werkdagen om het gebrek te verhelpen. Voor zover dit redelijk is voor de Koper, heeft de Leverancier het recht om meerdere pogingen te ondernemen om het gebrek te verhelpen.

Dit geldt ook voor zover de Leverancier zich jegens de Koper heeft verplicht tot het verrichten van werkzaamheden in de zin van § 631 ff BGB.

11.4
Indien een gebrek in de zin van artikel 11.3 niet tijdig wordt verholpen, kan de koper volgens de volgende bepalingen (11.5 en 11.6) vermindering van de koopprijs, ontbinding van het contract of schadevergoeding vorderen.

In geval van slechts geringe gebreken heeft de koper evenwel niet het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.

11.5
De schadevergoeding is beperkt tot de voorzienbare, contracttypische en directe gemiddelde schade naar gelang van het soort goederen.
Deze beperking is niet van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit letsel aan leven, ledematen of gezondheid waarvoor de Leverancier verantwoordelijk is en andere schade die berust op een opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzaking door de Leverancier.

11.6
Indien de koper verkiest zich uit de overeenkomst terug te trekken wegens een gebrek nadat de latere prestatie is mislukt, kan hij geen aanspraak maken op bijkomende schadevergoeding wegens het gebrek. § 325 BGB wordt in dit verband afgezien.

11.7
De garantie vervalt voortijdig, indien de Koper of derden ondeskundige wijzigingen of reparaties uitvoeren, de bedienings- of onderhoudsinstructies van de Leverancier niet opvolgen of indien de Koper, indien zich een gebrek heeft voorgedaan, niet onmiddellijk alle passende maatregelen treft om de schade te beperken en de Leverancier niet in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen.

11.8
De garantieperiode bedraagt twee jaar vanaf de levering van het artikel.
Alle gevallen van contractbreuk en hun rechtsgevolgen, alsmede alle vorderingen van de klant, ongeacht de rechtsgrond waarop zij zijn gebaseerd, worden in deze voorwaarden onherroepelijk geregeld. In het bijzonder zijn alle niet uitdrukkelijk genoemde aanspraken op schadevergoeding, vermindering, ontbinding van de overeenkomst of terugtrekking uit de overeenkomst uitgesloten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten, voor zover dwingende bepalingen van de productaansprakelijkheidswetgeving hiermee niet in strijd zijn.

12 Toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Duitse recht.
De toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.

13. plaats van jurisdictie
De bevoegde rechter is die van de statutaire zetel van de leverancier.
De leverancier kan er ook voor kiezen een rechtsvordering in te stellen in de plaats waar de afnemer bevoegd is.

14 Scheidbaarheidclausule
Indien een van de bovenstaande AV ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. In dat geval maken de partijen voor de ongeldige bepalingen toelaatbare afspraken die enerzijds in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en anderzijds het oorspronkelijk gewenste doel zo dicht mogelijk benaderen.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (AVT) Status 01 augustus 2011

allsafe GmbH & Co. KG

Gerwigstraße 31
D-78234 Engen

Menu