Privacybeleid

Inhoudsopgave

1. gegevensbescherming in één oogopslag

1.1 Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt of deelneemt aan een door allsafe GmbH & Co.KG georganiseerde wedstrijd/loterij via deze website of via een door allsafe GmbH & Co. KG of via een app van allsafe GmbH & Co. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onderaan deze tekst staat.

1.2 Gegevensverwerving

1.2.1 Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in punt 3.2 "Informatie over de verantwoordelijke instantie" van deze gegevensbeschermingsverklaring. De gegevensverwerking bij deelname aan een prijsvraag/loterij wordt binnen Duitsland uitgevoerd door allsafe GmbH & Co.KG.

1.2.2 Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier / deelnameformulier of een vergelijkbaar invoerveld op deze website of de app die wordt aangeboden door allsafe GmbH & CO.KG .

Niet-persoonlijke gegevens, zoals technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginaweergave) worden automatisch of, indien van toepassing, na uw toestemming, verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

1.2.3 Waarvoor gebruiken wij uw gegevens (doel van de gegevensopslag)?

Persoonsonafhankelijke, met name technische gegevens, minder vaak persoonsgegevens, worden gebruikt om een foutloze beschikbaarstelling van de functies van de website of, in voorkomend geval, de app te waarborgen. In het bijzonder gaat het daarbij om het gebruik van cookies overeenkomstig paragraaf 4.1 en de toestemmings-technologie van Borlabs-Cookie overeenkomstigparagraaf 4.2. Indien uw persoonsgegevens (ook) in dit kader worden gebruikt, dient dit met name om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij of de verantwoordelijke partij zijn onderworpen (vgl. ook art. 6 lid 1 lit.c DSGVO).

Met uw toestemming worden uw persoonsgegevens verwerkt voor een of meer doeleinden, zoals het verzenden van een nieuwsbrief overeenkomstig punt 6 of het verwerken van een sollicitatie overeenkomstig punt 8.1 of deelname aan een prijsvraag/loterij (cf. ook Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO).

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om de uitvoering van precontractuele maatregelen mogelijk te maken, in het bijzonder bijvoorbeeld om uw vragen en eventuele vervolgvragen te verwerken, zoals het geval is bij het gebruik van het contactformulier overeenkomstig paragraaf 4.3 of vragen per e-mail, telefoon of fax overeenkomstig paragraaf 4.4 (vgl. ook Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO).

Voorts dienen uw persoonsgegevens ter bescherming van onze belangen of van de belangen van een derde, zoals noodzakelijk is, bijvoorbeeld in geval van hosting overeenkomstig artikel 2. Hetzelfde geldt hier voor het gebruik van analyse-instrumenten in overeenstemming met sectie 5, die onder andere worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren en overeenkomen met zogenaamde "profilering" in overeenstemming met art. 4 nr. 4 DSGVO of voor het gebruik van plug-ins en tools in overeenstemming met sectie 7 voor de uniforme weergave van lettertypen, onze online aanbiedingen en om het gemakkelijker te maken de plaatsen te vinden die wij op de website aangeven (cf. ook art. 6 (1) lit. f DSGVO).

1.2.4 Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

Overeenkomstig artikel 15 van de verordening gegevensbescherming heeft u het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger, de opslagperiode en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om te vragen dat uw opgeslagen persoonsgegevens worden gecorrigeerd of verwijderd, overeenkomstig artikel 16 van de GDPR (zie ook punt 3.12). Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw opgeslagen persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk moment in de toekomst intrekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de GDPR (zie ook punt 3.7). Bovendien hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw opgeslagen persoonsgegevens, overeenkomstig artikel 18 van de GDPR (zie ook punt 3.13). Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de GDPR (zie ook punt 3.9) en het recht om bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 van de GDPR (zie ook punt 3.8).

U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie punt 3.3) met betrekking tot deze en andere vragen op het gebied van gegevensbescherming.

1.3 Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit wordt voornamelijk gedaan met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in deel 5 van dit privacybeleid.

2. hosting

2.1 Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan onder meer gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Onze hoster zal uw gegevens slechts verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling van zijn dienstverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Duitsland

2.1.1 Orderverwerking

Wij hebben met bovengenoemde aanbieder een overeenkomst gesloten over de verwerking van bestellingen (AVV). Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die waarborgt dat de provider de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de GDPR.

3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

3.1 Gegevensbescherming

De exploitanten van de website, in het bijzonder allsafe GmbH & Co.KG, nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website of een app van allsafe GmbH & Co.KG gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

3.2 Nota over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

allsafe GmbH & Co. KG
Gerwigstraße 31
D-78234 Engen

Telefoon: +49 7733 50 02 0
E-mail: sales(at)allsafe-group.com

Vertegenwoordiger:
Detlef Lohmann
Jens Laufer

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

3.3 Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Pascal Kohler
Bechtle GmbH, IT-Systeemhuis Freiburg
Leinweberstrasse 1
79108 Freiburg

E-mail: functionaris voor gegevensbescherming(at)allsafe-group.com

3.4 Bewaartermijn

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

3.5 Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Indien u heeft ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO of Art. 9 para. 2 lit. a DSGVO indien bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt volgens Art. 9 para. 1 DSGVO. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen vindt de gegevensverwerking ook plaats op grond van artikel 49, lid 1, onder a), DSGVO. Indien u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie in uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van artikel 25, lid 1, TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Indien uw persoonsgegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Indien uw persoonsgegevens bovendien nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, verwerken wij deze op grond van art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval wordt in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring verstrekt.

3.6 Opmerking over de doorgifte van gegevens naar de VS en andere derde landen

Wij maken onder meer gebruik van instrumenten van bedrijven die in de VS of in andere derde landen zijn gevestigd en die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien deze instrumenten actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden doorgegeven en daar worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan derhalve niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, verwerken, evalueren en permanent opslaan met het oog op toezicht. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

3.7 Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking (Art.7 para.3 DSGVO)

Veel verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

3.8 Recht om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

Indien de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op Art. 6 (1) e of f DSGVO, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen op grond van Art. 4 Nr. 4 DSGVO. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR).

Indien hun persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebben zij het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens vervolgens niet meer worden gebruikt voor direct marketing (bezwaar overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR).

3.9 Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

3.10 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om de rechtstreekse overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

3.11 SSL- of TLS-versleuteling

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

3.12 Informatie, wissen en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie punt 3.3) met betrekking tot deze en andere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.

3.13 Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (zie punt 3.3). Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
  • Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO bezwaar hebt aangetekend, moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

3.14 Bezwaar tegen reclame e-mails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

4. verzameling van gegevens op deze website

4.1 Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van andere bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat gebruik te maken van bepaalde diensten van het externe bedrijf (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover toestemming is gevraagd voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Indien cookies door derde ondernemingen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u daarover in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk informeren (zie ook punt 4.2) en indien nodig om uw toestemming vragen wanneer u onze website gebruikt.

4.2 Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de Borlabs Cookie Consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna "Borlabs" genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie van Borlabs opgeslagen, waarin de toestemmingen die u hebt gegeven of de intrekking van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de cookie-provider van Borlabs.

De verzamelde technische gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u de Borlabs cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

De cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

4.3 Contactformulier / deelnameformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het contactformulier, inclusief de persoonsgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de vraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze persoonlijke gegevens niet door zonder uw toestemming.

Als u meedoet aan een wedstrijd / prijsvraag via een deelnameformulier, bijvoorbeeld via de app, dan worden uw gegevens uit het deelnameformulier, inclusief de daar verstrekte persoonsgegevens, gebruikt en opgeslagen om de (specifieke en/of algemene) deelnemingsvoorwaarden te controleren en om de prijs over te maken. Wij zullen deze persoonlijke gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) indien daarom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De persoonsgegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onverlet.

4.4 Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij zullen deze persoonlijke gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a), DSGVO) indien daarom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

De persoonsgegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te wissen, uw toestemming om de gegevens op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. analyse-instrumenten en reclame

5.1 Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Matomo gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker over pagina's mogelijk maken voor de analyse van gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Met behulp van Matomo zijn wij in staat om gegevens over het gebruik van onze website door websitebezoekers te verzamelen en te analyseren. Zo kunnen wij onder meer nagaan wanneer welke pagina's werden bekeken en uit welke regio zij afkomstig zijn. Wij verzamelen ook verschillende logbestanden (bv. IP-adres, verwijzer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bv. klikken, aankopen, enz.).

Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv. device fingerprinting), zoals gedefinieerd in de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

5.1.1 IP-anonimisering

Wij gebruiken IP-anonimisering voor de analyse met Matomo. In dat geval wordt uw IP-adres vóór de analyse ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden toegewezen.

5.1.2 Hosting

Wij hosten Matomo exclusief op onze eigen servers zodat alle analyse data bij ons blijft en niet wordt doorgegeven.

Nieuwsbrief 6

6.1 Nieuwsbriefgegevens

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De in het registratieformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens, uw e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds verrichte gegevensverwerkingen blijft door de intrekking onaangetast.

De persoonsgegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel heeft opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen van onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Gegevens, in het bijzonder niet-persoonlijke gegevens, die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbriefdistributielijst, wordt uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst zullen alleen voor dit doel worden gebruikt en zullen niet met andere gegevens worden samengevoegd. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (rechtmatig belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag indien uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatig belang.

7. plugins en hulpmiddelen

7.1 Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daartoe moet de door u gebruikte browser een verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Hierdoor kan Google weten dat deze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd in de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7.2 OpenStreetMap

Wij gebruiken de kaartendienst van OpenStreetMap (OSM).

Wij integreren OpenStreetMap op onze eigen (tegel)server. Bij het oproepen van het kaartmateriaal is er dus geen verbinding met de servers van derden.

Het gebruik van OpenStreetMap is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisering van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

8. eigen diensten

8.1 Behandeling van gegevens van aanvragers

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bv. per e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

8.1.1 Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Wanneer u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities tijdens sollicitatiegesprekken, enz.) voor zover dit noodzakelijk is om te beslissen over het aangaan van een arbeidsverhouding. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG naar Duits recht (aangaan van een arbeidsverhouding), Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (algemeen aangaan van een overeenkomst) en - indien u uw toestemming heeft gegeven - Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Indien uw sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens op grond van artikel 26 BDSG en artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding.

8.1.2 Bewaringstermijn van de gegevens

Indien wij u geen werkaanbod kunnen doen, indien u een werkaanbod afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor de door u verstrekte persoonsgegevens te bewaren op grond van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) tot maximaal 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Uw persoonsgegevens zullen dan worden gewist en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Deze opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien blijkt dat uw persoonsgegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog wettelijk vereist zijn (bv. wegens een dreigend of hangend juridisch geschil), zullen zij pas worden gewist wanneer het doel van de voortgezette opslag niet meer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) of indien wettelijke opslagverplichtingen het wissen verhinderen.

8.1.3 Opneming in de sollicitantenpool

Indien wij u geen werkaanbod doen, is het wellicht mogelijk u in onze sollicitantenpool op te nemen. In geval van opname worden alle documenten en gegevens van de sollicitatie overgedragen aan de kandidatenpool om contact met u te kunnen opnemen in geval van passende vacatures.

Opname in de sollicitantenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Het verlenen van toestemming geschiedt op vrijwillige basis en houdt geen verband met de huidige aanvraagprocedure. De betrokkene kan zijn/haar toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden uw persoonsgegevens onherroepelijk uit de kandidatenpool verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

Uw persoonsgegevens uit de sollicitantenpool zullen uiterlijk twee jaar nadat toestemming is gegeven, onherroepelijk worden gewist.

Menu